Koła naukowe

Czas studiów to nie tylko czas nauki. Każdy z Was może działać w organizacjach studenckich i kołach naukowych, rozwijając swoje pasje i talenty. Co więcej, dodatkowa działalność może zaprocentować w oczach przyszłego pracodawcy. Udział w życiu uczelni to doskonała szansa na zdobycie doświadczenia w zakresie pracy w grupie, to również najlepszy czas na poznanie ludzi podzielających nasze zainteresowania i zawarcie przyjaźni na całe życie.

WSIiZ wspiera funkcjonowanie kół naukowych, których co roku działa na uczelni ponad 20. W roku akademickim 2013/2014 studenci mają możliwość uczestniczenia w pracach 25 kół naukowych:  

Koło Naukowe Popularyzacji Wiedzy Ubezpieczeniowej

Celem koła jest analizowanie sytuacja na rynku ubezpieczeń w dobie kryzysu, analiza wybranych produktów ubezpieczeniowych, śledzenie zmian w systemie emerytalnym w Polsce, a także badanie rozwiązań stosowanych przez zakłady ubezpieczeń w ubezpieczeniach komunikacyjnych.   Opiekun: dr Jacek Rodzinka jrodzinka@wsiz.rzeszow.pl Opiekun: dr Tomasz Skica tskica@wsiz.rzeszow.pl

Koło Naukowe FLOW: Bankowość&Inwestycje

Celem powołania koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianych finansów, głównie poprzez sesje merytoryczne oraz udział w realizowanych projektach i wykorzystanie Laboratorium Finansowego w prowadzonych pracach badawczych. Tematyka zajęć obejmuje takie zagadnienia jak: inwestycje giełdowe, rynek Forex, zarządzanie finansami, Teambuilding i wolność finansowa.   Opiekun: lic. Mateusz Gronkowski mgronkowski@wsiz.rzeszow.pl

Koło Naukowe Logistyki LOGIKON

Na spotkaniach koła studenci rozwijają zainteresowania systemami logistycznymi i ćwiczą umiejętności przydatne przyszłym menedżerom logistyki, zgłębiają tajniki komputerowego modelowania i symulacji procesów logistycznych, procesów spedycji i transportu, w tym transportu intermodalnego, potencjału innowacyjności branży logistycznej (TSL) oraz ekologistyki – logistyki przyjaznej środowisku.   Opiekun: dr inż. Krzysztof Feret kferet@wsiz.rzeszow.pl Opiekun: lic. Kateryna Lysenko klysenko@wsiz.rzeszow.pl  

Koło Naukowe Aviation Management Club

Koło tworzą studenci specjalności Aviation Management i General Aviation. Celem spotkań jest podejmowanie wspólnych działań pod kątem pogłębiania wiedzy z zakresu zarządzania w lotnictwie oraz pokrewnych dziedzin naukowych. Tematyka zajęć obejmuje:  analizy tematów lotniczych, popularnych wśród opinii publicznej, analizy historycznych wzlotów i upadków najważniejszych firm lotniczych, wieczory z filmami lotniczymi, ciekawostki lotnicze, możliwości rozwoju zawodowego w branży i doświadczenia osób już pracujących. Opiekunowie: Marcin Smulski (msmulski@wsiz.rzeszow.pl), Olesia Iefremova (oiefremova@wsiz.rzeszow.pl), Michał Nędza (mnedza@wsiz.rzeszow.pl).

Koło Naukowe Makroekonomii Empirycznej

Spotkania członków koła służą podniesieniu kwalifikacji studentów w zakresie metod badań i analiz, przygotowując ich do podjęcia badń naukowych i analiz stanu gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem badań i analiz makroekonomicznych. Studenci uczestniczą w badaniach prowadzonych Katedrę Makroekonomii, poznając kolejne etapy badawcze w miarę zwiększania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie makroekonomii. Szczególna uwaga zwrócona jest na zastosowanie metod ilościowych w ekonomii oraz wykorzystanie teorii ekonomii do analizy problemów empirycznych. Centrum zainteresowania koła stanowi najnowsza teoria makroekonomii oraz współczesne narzędzia analiz ekonometrycznych. Studenci również rozwijają swoją wiedzę na temat źródeł oraz sposobów pozyskiwania finansowania badań naukowych, co jest wykorzystane w składaniu aplikacji o finansowanie badań naukowych.   Opiekun: dr Robert Pater rpater@wsiz.rzeszow.pl Opiekun: mgr Łukasz Cywiński lcywinski@wsiz.rzeszow.pl  

Koło Naukowe Nowych Technologii Programistycznych

Spotkania koła poświęcone są prowadzeniu warsztatów szkoleniowych dotyczących wybranych technologii programistycznych wchodzących w obszar zainteresowań koła.   Opiekun: dr Marek Jaszuk mjaszuk@wsiz.rzeszow.pl  

Koło Naukowe Teleinformatyki

Celem powołania koła jest pogłębianie wiedzy i umiejętności oraz realizacja projektów komercyjnych.  Tematyka zajęć obejmuje m.in: MS Windows serwer 2012 , 2008 (od A do Z), projektowanie sieci w AUTOCAD, podstawy baz danych, linux (debian , gentoo, zentyal, oraz dystrybucje ze strony http://www.turnkeylinux.org …), Cisco seciurity, przygotowanie się do egzaminu CCNA, sieci szkieletowe w PL i na świecie.   Opiekun: dr inż. Janusz Korniak jkorniak@wsiz.rzeszow.pl  

Koło Naukowe Algorytmiki i Programowania

Głównym celem koła jest zainteresowanie studentów algorytmami i sposobami implementacji tych algorytmów. W ramach spotkań członków koła jest to realizowane przez rozwiązywanie zadań algorytmicznych, pisanie, testowanie i analizowanie programów. Studenci poznają różne języki programowania i możliwości ich wykorzystania. Celem koła jest również organizacja konkursów informatycznych oraz przygotowanie studentów do działalności naukowo – badawczej.   Opiekun: mgr Barbara Fryc bfryc@wsiz.rzeszow.pl Kulturoznawcze Koło Amerykanistyczne Studentów Filologii Angielskiej WSIiZ Zapoznanie studentów z różnymi rodzajami materiału badawczego i specyfiką prowadzenia badań kulturoznawczych oraz z wybranymi tekstami kultury (głównie materiał filmowy – filmy dokumentalne, paradokumentalne oraz fabularne) dotyczącymi badanego okresu, szeroko rozpowszechnianymi na rynku amerykańskim, a niedostępnymi na rynku polskim.   Opiekun: mgr Anna Popławska apoplawska@wsziz.rzeszow.pl

Dziennikarskie Koło Naukowe

Rozwijanie umiejętności, warsztatu dziennikarskiego studentów oraz ich angażowanie w naukowe podejście do Komunikacji Społecznej. Tematyka spotkań związana jest z następującymi zagadnieniami: warsztat dziennikarski, spotkania z dziennikarzami, omawianie lokalnych wydarzeń medialnych.   Opiekun: dr Anna Martens amartens@wsiz.rzeszow.pl Opiekun: dr Iwona Leonowicz-Bukała ileonowicz@wsiz.rzeszow.pl  

Radiowe Koło Naukowe

Głównym celem działalności koła jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami estetyki radiowej oraz etyki dziennikarskiej i praktyczne stosowanie norm, kształcenie umiejętności związanych z różnymi formami, gatunkami i zadaniami dziennikarstwa radiowego, a także dbałość o kulturę słowa i poprawność stosowania języka polskiego.   Opiekun: mgr Adam Głaczyński aglaczynski@wsiz.rzeszow.pl  

Filmoznawcze Koło Naukowe

Spotkania koła mają charakter projekcji filmów a następnie dyskusji, omawiania i analizowania filmów oraz przygotowywania referatów. Obszar zainteresowań poszerzony jest o przygotowanie strategii promocji kina amatorskiego niezależnej grupy filmowej oraz o formalne aspekty kina amatorskiego.   Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk, mszewczyk@wsiz.rzeszow.pl Opiekun: dr Olga Kurek okurek@wsiz.rzeszow.pl  

Koło Naukowe „Antropologii Kultury”

Celem koła jest poszerzanie perspektywy akceptującej odmienne postawy oraz style życia, utożsamiając tę akceptację z ideą tolerancji dla różnorodności, która stanowi jedną z podstaw europejskiej demokracji i kultury. Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim poszukiwania cywilizacyjnych motywacji i źródeł różnorodności wzorów kultury oraz identyfikację charakterystycznych dla poszczególnych grup zachowań i podejmowanych przez nie aktywności wyróżniającej.   Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk mszewczyk@wsiz.rzeszow.pl  

Forum Inicjatyw Europejskich

Tematyka poruszana podczas spotkań członków koła dotyczy następujących zagadnień: współpracy transgranicznej w ramach krajów Unii Europejskiej, staże i praktyki w instytucjach międzynarodowych, granty i projekty współfinansowane ze środków UE i krajowych. Studenci realizują przedsięwzięcia skierowane na społeczności lokalne, m.in. przybliżanie kultury państw europejskich w ramach „Dni kultury”, podejmują międzynarodowe inicjatywy na Podkarpaciu, m.in. propagowanie idei Bookcrossing i informacji o międzynarodowych przedsięwzięciach skierowanych do młodych ludzi.   Opiekun: mgr Dominik Łazarz, dlazarz@wsiz.rzeszow.pl Opiekun: mgr Ewa Nowak enowak@wsiz.rzeszow.pl  

Koło Naukowe „Młodzi Aktywiści Dyplomacji”

Głównym celem koła jest omawianie zagadnień i poszerzenie wiedzy z zakresu dyplomacji, stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej wśród studentów, analiza bieżących wydarzeń dyplomatycznych na świecie i w kraju oraz praktyczne odniesienie zasad prawa dyplomatycznego i konsularnego do przestrzegania protokołu dyplomatycznego. Tematyka zajęć obejmuje kwestie mechanizmów polityki międzynarodowej, etykiety dyplomatycznej oraz kulisy najwyższej dyplomacji; uwarunkowań społecznych, kulturowych i wyznaniowych towarzyszących działalności dyplomatycznej; perspektyw i możliwości kariery w służbie dyplomatycznej; roli protokołu dyplomatycznego, ceremoniału i etykiety w kontaktach organów wewnętrznych i zewnętrznych państw   Opiekun: dr Natalia Białek, nbialek@wsiz.rzeszow.pl  

Koło Naukowe Instytutu Badań nad Cywilizacjami

W trakcie spotkań poruszana jest tematyka szeroko rozumianego wielokulturowego świata. Iran, Indie, Chiny, prawa człowieka we współczesnym świecie, cywilizacje i kultury świata, wielokulturowość, asymilacja emigrantów, tolerancja – to tylko niektóre z tematów poruszanych na spotkaniach.   Opiekun: dr Zofia Sawicka zsaficka@wsiz.rzeszow.pl  

Koło Naukowe Politologów

Celem koła jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu nauk politycznych oraz z zakresu krajowych i międzynarodowych stosunków politycznych, a także zachęcanie studentów do czynnego udziału w życiu społecznym i politycznym. Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia: polityki wewnętrznej i międzynarodowej, idei w polityce, współczesnej myśli politycznej, konfliktów międzynarodowych itp.   Opiekun: mgr Ewa Wolska ewolska@wsiz.rzeszow.pl  

KN Badań nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem

Celem powołania Koła jest analiza sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej pod kątem zagrożeń terrorystycznych. W trakcie zajęć omawiane są główne zagrożenia związane z terroryzmem i sposoby przeciwdziałania. Tematyka zajęć obejmuje: ratownictwo medyczne, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, politykę międzynarodową i przedstawianie działalności organizacji terrorystycznych. Studenci biorą udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach, przygotowują referaty.   Opiekun: dr Leszek Baran lbaran@wsiz.rzeszow.pl  

Koło Naukowe Kryminalistyki

Celem koła naukowego jest chęć zainteresowania studentów tematyką kryminalistyczną, a także pracą służb mundurowych związanych z bezpieczeństwem publicznym. Na spotkaniach koła poruszana jest tematykę związana ze słynnymi zbrodniami, przestępstwami popełnianymi przez seryjnych morderców, zabezpieczenia śladów na miejscu zdarzenia. Studenci zapoznają się z zagadnieniami badań kryminalistycznych i pracuję w laboratorium kryminalistycznym. Koło współpracuje z przedstawicielami Policji, Medycyny Sądowej, Prokuratury i Organów Ścigania.   Opiekun: dr Jan Swół jswol@wsiz.rzeszow.pl Opiekun: mgr Józef Kubas jkubas@wsiz.rzeszow.pl  

Koło Naukowe Prawno – Ekonomiczne KRUCZEK

Celem powołania koła jest rozwijanie zainteresowań prawnych studentów, podniesienie świadomości prawnej członków koła, w tym zdobycie przez nich wiedzy prawnej jak również umiejętności praktycznych w zakresie poszczególnych zagadnień realizowanych podczas spotkań, a także nabycie umiejętności kreatywnego rozwiązywania praktycznych problemów. Zajęcia koła odbywają się w oparciu o podział na sekcje: sekcja prawa cywilnego/ gospodarczego/ bankowego sekcja praw człowieka/ prawa konstytucyjnego/e-administracja, sekcja prawa administracyjnego sekcja ekonomii.   Opiekun: mgr Aleksandra Kędzior akedzior@wsiz.rzeszow.pl

 

Koło Naukowe Turystyki

Celem powołania koła jest prowadzenie badań w ramach projektów realizowanych przez Katedrę Turystyki i Rekreacji oraz Katedrę Geografii, rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej turystyki w woj. podkarpackim, tworzenie własnych projektów naukowych, organizacja wykładów otwartych znanych podróżników i pracowników naukowych z innych ośrodków kształcących kadry dla turystyki.   Opiekun: mgr Łukasz Wątroba lwatroba@wsiz.rzeszow.pl Opiekun: mgr Magdalena Skała mskala@wsiz.rzeszow.pl

Koło Naukowe Ekologiczno-Przyrodnicze

W ramach działalności koła studenci mogą rozwijać różnorodne zainteresowania z obszaru ekologii, turystyki ekologicznej, dziedzictwa kulturowego, wykonywać dokumentację fotograficzną, przygotowywać i wygłaszać referaty. Tematyka zajęć skupia się wokół takich problemów jak: ochrona przyrody, zanieczyszczenie środowiska, rodzaje energii, redukcja CO2, rezerwaty przyrody, rozwój terenów zurbanizowanych, ekologia jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw. Opiekun: mgr Beata Dec bdec@wsiz.rzeszow.pl

Koło Naukowe „Hipoterapia”

Celem powołania koła była chęć zapoznania studentów z nowymi metodami usprawniania psychoruchowego opartymi na wykorzystaniu w pracy fizjoterapeuty koni. W ramach zajęć studenci zapoznają się ze specyfiką pracy w stajni i ujeżdżalni oraz poznają walory terapeutyczne konia w hipoterapii. Członkowie koła są przygotowywani do pracy w wolontariacie i jako asystent hipnoterapeuty, odbywają staże w Centrum Hipoterapii w Kielnarowej.   Opiekun: dr Daria Sawaryn dsawaryn@wsiz.rzeszow.pl

Koło Naukowe CHEMIKOS

Podczas spotkań koła, studenci zajmują się m.in opracowywaniem receptur i wykonywaniem emulsji kosmetycznych o/w, oceną skuteczności działanie otrzymanych preparatów kosmetycznych, wytwarzanie kul kąpielowych oraz opracowywanie receptur i otrzymywanie mydeł kosmetycznych.   Opiekun: mgr Aleksandra Filipowicz afilipowicz@wsiz.rzeszow.pl  

Koło Naukowe „Rehabilitant”

Celem koła jest pogłębianie wiedzy praktycznej w kontaktach z pacjentami oraz badania naukowe w środowisku osób niepełnosprawnych. Do głównych obszarów działalności koła należą mi. in.:    udział studentów w badaniach Katedry Fizjoterapii, dotyczących zewidencjonowania osób niepełnosprawnych w woj. podkarpackim, rehabilitacja środowiskowa i wolontariat, utrzymywanie kontaktu ze szkołami integracyjnymi z terenu Rzeszowa.   Opiekun: dr Helena Bartyzel – Lechforowicz, hbartyzel@wsiz.rzeszow.pl

Koło Naukowe Kosmetologii „Piękno”

Celem powołania koła jest pogłębianie wiedzy i nabywanie umiejętności praktycznych w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej. Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia: najnowsze technologie wykorzystywane w kosmetologii, zabieg mikrodermabrazji diamentowej,  zabiegi przygotowujące skórę do zimy, peeling kawitacyjny- rezultaty zabiegu, wykorzystanie fal rf w kosmetologii, zastosowanie „wypełniaczy”, zabiegi na ciało przynoszące największe rezultaty w walce z cellulitem i rozstępami skórnymi, stanowiska wizażysty – rodzaje makijażu i sposób ich wykonywania.   Opiekun: mgr Edyta Szmuc eszmuc@wsiz.rzeszow.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019