Studia doktoranckie a seminarium

Studia doktoranckie a seminarium – podobieństwa i różnice


Różnica pomiędzy studiami doktoranckimi i Seminarium doktoranckim ma przede wszystkim wymiar formalny i proceduralny. Studia doktoranckie stawiają przed uczelnią odmienne wymagania organizacyjne, a na studentów – nakładają dodatkowe obowiązki w trakcie doktoratu (np. obowiązkowe prowadzenie zajęć dydaktycznych podczas studiów doktoranckich).

Pomiędzy studiami doktoranckimi a Seminarium doktoranckim nie ma różnicy w zakresie celu głównego i efektywności jego osiągnięcia. Zasady dotyczące przygotowania rozprawy podczas Seminarium doktoranckiego są identyczne z wymogami względem studiów doktoranckich. Jakość ostatecznego efektu pracy uczestników Seminarium doktoranckiego są oceniane zewnętrznie w taki sam sposób jak praca słuchaczy studiów doktoranckich – przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułówi recenzentów spoza uczelni.


Studia doktoranckie i status studenta

Ze studiami doktoranckimi wiąże się ściśle status doktoranta. O ile w polskiej tradycji językowej doktorant to „osoba ubiegająca się o stopień naukowy doktora”, to polska legislatywa zawęża to pojęcie jedynie do uczestników studiów doktoranckich (ustawa z 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym).

Wynika to – pomimo sprzeczności z powszechnym i tradycyjnym rozumieniem tego określenia, które nie ogranicza się do uczestnika studiów doktoranckich – z realizacji procesu bolońskiego i przyjęcia trójstopniowego podziału studiów. Sformalizowany status doktoranta, traktowanego jako słuchacza studiów doktoranckich, wiąże się ze szczególnymi uprawnieniami oraz obowiązkami określonymi w polskim prawie (ustawa z 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym, rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich).

Niewątpliwie jednak każdy, kto ubiega się o stopień naukowy doktora, uczestnik Seminarium doktoranckiego i słuchacz studiów doktoranckich, może być nazywany doktorantem.


Seminarium doktoranckie we WSIiZ


Od 2015 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie jest uczelnią akademicką, w związku z uzyskaniem uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach. W konsekwencji tego, w 2016 roku zostało uruchomione Seminarium doktoranckie, które w ramach dwóch ścieżek kształcenia przygotowuje kandydatów, podobnie jak studia doktoranckie, do opracowania i obrony rozprawy doktorskiej.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019