Wszczęcie przewodu doktorskiego

Podanie o otwarcie przewodu doktorskiego, wraz z propozycją tematu dysertacji doktorskiej, uczestnik Seminarium doktoranckiego kieruje do Rady Wydziału na ręce Dziekana. W podaniu kandydat może zaproponować osobę promotora. Jeśli w podaniu nie ma takiej propozycji, składa ją Radzie Komisja doktorska.

Co uczestnik Seminarium doktoranckiego powinien dołączyć do podania?

  • Dokładny życiorys uwzględniający przebieg pracy naukowej i zawodowej.
  • Wykaz własnych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych.
  • Temat i plan rozprawy doktorskiej.
  • Opinię zaproponowanego przez kandydata promotora, wraz ze zgodą na przyjęcie obowiązków promotora.
  • Informację o przebiegu i wynikach postępowania, jeżeli kandydat już ubiegał się wcześniej o nadanie stopnia naukowego doktora w innej jednostce organizacyjnej.


WAŻNE

Uczestnik Seminarium doktoranckiego może przystąpić do wszczęcia przewodu doktorskiego, jeżeli posiada wydaną lub przyjętą do druku publikację naukową w formie książki lub co najmniej jedną publikację naukową w recenzowanym czasopiśmie naukowym z wykazu MNiSW lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019