International Management – studia I stopnia

KOLEGIUM: Zarządzania
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów stacjonarnych na kierunku ZARZĄDZANIE.

Postępująca globalizacja i rosnąca rola korporacji międzynarodowych stwarza naturalną potrzebę kształcenia przyszłych menedżerów, którzy dzięki znajomości języka angielskiego mogą sprawnie poruszać się w wielokulturowym środowisku biznesowym. Wybierz specjalność zarządzanie międzynarodowe i stań się jednym z nich.

Studia na specjalności zarządzanie międzynarodowe, prowadzone w języku angielskim, oparte są na standardach, które uwzględniają zmieniającą się strukturę globalnej gospodarki oraz zasady funkcjonowania międzynarodowych przedsiębiorstw. Dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, specjalność zarządzanie międzynarodowe daje skuteczne narzędzia do efektywnego zarządzania nowoczesną firmą.

Na tym kierunku możesz:

 • Studiować w języku angielskim
 • Skorzystać z rozszerzonego pakietu nauki języków obcych
 • Odbyć praktyki m.in. w Deutsche Lufthansa S.A. i Banku Zachodnim WBK S.A.
 • Kształcić się w międzynarodowym gronie
 • Wyjechać na wymianę w ramach programu Erasmus
 • Uzyskać dyplom brytyjskiej uczelni w ramach programu Double Degree

W programie studiów m.in.:

 • komunikacja międzykulturowa;
 • rynki międzynarodowe;
 • badania operacyjne;
 • zarządzanie projektem;
 • podstawy logistyki;
 • Business English.

Studenci specjalności Zarządzanie międzynarodowe odbywają praktyki m.in. w:

 • Deutsche Lufthansa S.A.;
 • Techlamps s.c.;
 • MM Barcoding Ltd.

Specjalność Zarządzanie międzynarodowe i certyfikaty

Możesz skorzystać z bogatej oferty certyfikatów językowych dostępnych w Centrum Języków Obcych (TELC, LCCI i inne).

Nie masz pewności, czy twój angielski jest wystarczająco dobry, żeby studiować w tym języku? To właśnie dla Ciebie stworzyliśmy kurs przygotowujący do podjęcia studiów w języku angielskim!

Absolwenci specjalności Zarządzanie międzynarodowe mogą kontynuować naukę na anglojęzycznych studiach II stopnia na specjalności International Management.

Zdaniem ekspertów możesz pracować jako:

 • menedżer;
 • doradca ubezpieczeniowy;
 • właściciel przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą w Internecie;
 • specjalista w zakresie: marketingu, handlu, reklamy i promocji w Internecie, e-serwisu, e-handlu, wirtualnych społeczności, kontaktów w obrocie gospodarczym;
 • niezależny przedsiębiorca.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności od tego, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online na ścieżki anglojęzyczne),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (geografia).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020