Zarządzanie międzynarodowe (International Management) – studia II stopnia

WYDZIAŁ: Administracji i Nauk Społecznych
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 4 semestry

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów stacjonarnych na kierunku ZARZĄDZANIE.

Studia w języku angielskim na specjalności zarządzanie międzynarodowe uwzględniają zmieniającą się strukturę globalnej gospodarki i dają tym samym doskonałe podstawy do zrozumienia zasad funkcjonowania międzynarodowych przedsiębiorstw. Wybierz specjalność zarządzanie międzynarodowe i zarządzaj efektywnie nowoczesną firmą.

Dlaczego warto wybrać zarządzanie międzynarodowe?

Trzy największe umiejętności, jakie powinno się wynieść ze studiów to (a) umiejętność krytycznego myślenia oraz pisania; (b) opanowanie kilku technik analizy związanych z danym profilem wyksztalcenia; oraz (c) opanowanie języka angielskiego. Studia na specjalności zarządzanie międzynarodowe oferują uzyskanie tych trzech fundamentalnych umiejętności.

Na tym kierunku możesz:

 • Odbyć praktyki m.in. w takich firmach, jak Deloitte, Deutsche Lufthansa S.A.
 • Skorzystać z rozszerzonego pakietu nauki języków obcych
 • Studiować w języku angielskim
 • Kształcić się w międzynarodowym gronie
 • Wyjechać na wymianę w ramach programu Erasmus
 • Uzyskać dyplom brytyjskiej uczelni w ramach programu Double Degree

W programie studiów m.in.:

 • zarządzanie strategiczne;
 • analityka biznesowa;
 • prawo gospodarcze;
 • zarządzanie wartością firmy.

Zajęcia z zakresu zarządzania międzynarodowego prowadzą światowej sławy specjaliści i profesorowie, m.in.:

 • prof. dr hab. Bartłomiej Kamiński;
 • prof. dr hab. Stefan Markowski;
 • prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski.

Renomowani praktykodawcy

Jako student Zarządzania międzynarodowego zdobędziesz doświadczenie w renomowanych firmach takich, jak: Deloitte, Deutsche Lufthansa S.A., Grupa Santander., Techlamps s.c. czy MM Barcoding Ltd.

Nie masz pewności, czy twój angielski jest wystarczająco dobry, żeby studiować w tym języku? To właśnie dla Ciebie stworzyliśmy kurs przygotowujący do podjęcia studiów w języku angielskim!

Zdaniem ekspertów możesz pracować jako:

 • menadżer;
 • specjalista w zakresie: marketingu, handlu, reklamy i promocji w Internecie, kontaktów w obrocie gospodarczym;
 • doradca ubezpieczeniowy;
 • właściciel przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą w Internecie;
 • niezależny przedsiębiorca.

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

O przyjęciu kandydata na studia II stopnia decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ przesłany za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online na ścieżki anglojęzyczne),
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnią z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składania dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (100 zł, studenci i absolwenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł) wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (100 zł) do 31 lipca 2019 roku.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019