Logistyka

KOLEGIUM: Zarządzania
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 7 semestrów

Logistyka stanowi istotny element współczesnego życia gospodarczego. Umożliwia swobodny przepływ materiałów, surowców w toku produkcji, wszelkiego typu ładunków, ruchu osobowego i towarowego oraz ruchu turystycznego.

PARTNERZY

Omega Pilzno – Przedsiębiorstwo transportowo – spedycyjne z Podkarpacia.

Współpraca z partnerami to:

 • Dostosowanie programu zajęć do potrzeb rynku pracy;
 • Organizacja tematycznych seminariów, warsztatów i wykładów otwartych;

Na tym kierunku możesz:

 • zdobyć certyfikaty warte nawet 5 000 zł;
 • uczestniczyć w Logistycznej Szkole Letniej;
 • doskonalić się w ramach praktyk zawodowych w instytucjach i organizacjach sektora Transport-Spedycja-Logistyka, firmach z klastra Dolina Lotnicza oraz nowo powstającego Klastra Automotive;
 • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus;

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Znajomość metod i narzędzi organizacji przepływów;
 • Możliwość korzystania z najlepszych programów szkoleniowych firm sektora TSL;
 • Uczestnictwo w Kołach Naukowych i inicjatywach studenckich;
 • Szansę dołączenia do programów ułatwiających start zawodowy;
 • Szansę zdobycia certyfikatów wartych nawet 5 000 zł;
 • Możliwość studiów za granicą, w ramach programu Erasmus;

ZAJĘCIA

W programie studiów m.in.:

 • Zarządzanie produkcją;
 • Ekonomika transportu;
 • Komputerowa symulacja procesów logistycznych;
 • Warsztat logistyczny;
 • Gry decyzyjne;

Zajęcia prowadzone są przez praktyków z wieloletnim stażem:

 • Logistyków;
 • Agentów celnych;
 • Planistów;
 • Spedytorów;
 • Analityków procesowych;
 • Menedżerów kaizen – lean;
 • Menedżerów jakości;

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

Podczas zajęć przygotujesz się do egzaminów certyfikujących:

ROZWÓJ

 • Weź udział w Logistycznej Szkole Letniej – 40 godzinnym warsztacie, wykorzystującym oprogramowanie FlexSim i system informatyczny SAP ERP;

PRAKTYKI

Doskonal swoje umiejętności i kompetencje:

 • W ramach sektora Transport – Spedycja – Logistyka;
 • W firmach z Klastra Dolina Lotnicza;
 • W Klastrze Automotive;

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia m.in. w WSIiZ na kierunku Zarządzanie na specjalności Logistyka i zarządzanie produkcją.

Maryla Rarus Ekspert Biura Karier WSIiZ

Tylko w ciągu dwóch ostatnich lat liczba ofert w działach logistyki, transportu i spedycji oferowanych przez portale rekrutacyjne wzrosła blisko dwukrotnie.

Absolwenci Logistyki we WSIiZ zarabiają najwięcej spośród absolwentów wszystkich uczelni podkarpackich. Jako absolwent logistyki we WSIiZ najszybciej znajdziesz pracę etatową.

Dane w oparciu o wyniki badania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych opublikowanego w 2019r. – ela.nauka.gov.pl

1.04.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • formularz wypełniony w rekrutacji online,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

31.07.2021 r. – Zakończenie rekrutacji

7.08.2021r. – Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w październiku 2021!

Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na kadry logistyczne w podkarpackich przedsiębiorstwach produkcyjnych, spedycyjnych, transportowych, magazynowych oraz wśród przewoźników drogowych i lotniczych.

Jako absolwent kierunku Logistyka otrzymasz tytuł zawodowy inżyniera. Uzyskasz wszechstronną wiedzę z zakresu procesów zarządzania, infrastruktury logistycznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań informatycznych stosowanych zarówno w procesach produkcyjno-dystrybucyjnych, jak i w logistyce zewnętrznej: spedycji i transporcie.
Dzięki studiom z zakresu logistyki będziesz mógł zaplanować swoją karierę zawodową w strukturach firm zajmujących się: transportem, spedycją, organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji.

Pozyskana wiedza i umiejętności będą także nieodzowne w przypadku prowadzenia własnej firmy zajmującej się organizacją przedsięwzięć logistycznych natury biznesowej lub prywatnej.

Zdaniem ekspertów możesz zostać:

 • menedżerem organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych,
 • menedżerem lean odpowiedzialnym za balansowanie zdolności produkcyjnych w firmach oraz przy projektowaniu i organizacji procesów produkcji,
 • inżynierem jakości, standaryzacji i kontroli procesów,
 • inżynierem utrzymania ruchu,
 • pracownikiem jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw zajmujących się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem,
 • pracownikiem firm spedycyjnych, przy organizacji procesów spedycyjnych (controllingu, harmonogramowania, rozliczania, planowania przepływów),
 • inżynierem systemów informatycznych w centrach magazynowych,
 • kierownikiem magazynu,
 • inżynierem systemów telematycznych,
 • pracownikiem służb utrzymania ruchu lotniczego,
 • pracownikiem jednostek doradczych i innych organizacji, gdzie wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna, informatyczna, a także umiejętności organizatorskie i logicznego myślenia,
 • product managerem,
 • specjalistą ds. bezpieczeństwa i jakości,
 • specjalistą ds. organizacji produkcji.

Perspektywy dla absolwentów kierunku

Wszystkie przedmioty na studiach I stopnia na kierunku Logistyka będą podzielone na dwa bloki: główny, obowiązkowy dla wszystkich, a także fakultatywny (kierunkowy i specjalnościowy), w ramach którego będziesz miał możliwość wyboru przedmiotów. W całym toku studiów będziesz mógł wybrać ponad 30% z nich.


Dokonując wyboru, będziesz uwzględniać swoje indywidualne predyspozycje. Pozwoli Ci to na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju.

Jako absolwent, wyposażony w konkretne umiejętności, będziesz lepiej radzić sobie na rynku pracy. Co więcej, kształcąc się na sprofilowanej przez siebie specjalności, będziesz mógł optymalnie rozwinąć swoje zdolności.

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach inżynierskich I stopnia.

Wybierając tę specjalność, zostaniesz zapoznany przede wszystkim z praktycznymi aspektami organizowania i controllingu procesów spedycyjnych oraz ruchu transportowego.

Nabędziesz specjalistyczną wiedzę dotyczącą optymalnego wykorzystania dostępnej infrastruktury transportowej, a także z zakresu eksploatacji urządzeń transportowych. Zdobędziesz również umiejętności organizacyjne przydatne w firmach transportowych i usługowych kierujących działalnością logistyczną.

W programie studiów m.in.:

 • logistyka przedsiębiorstw transportowych,
 • procesy spedycyjne,
 • współczesne tendencje rozwoju transportu.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w dużych firmach międzynarodowych realizujących procesy zaopatrzenia, produkcji lub dystrybucji w kraju i za granicą, a także w regionalnych firmach spedycyjnych i spedycyjno-transportowych. Znajdziesz również zatrudnienie w urzędach i agencjach celnych, w firmach przewozowych (osób i towarów) oraz w firmach organizujących gospodarkę magazynową. Jako inżynier staniesz się także cenny dla firm produkcyjnych, polskich i zagranicznych, w których zastosowanie mają elastyczne systemy organizacji produkcji (np. z klastra Dolina Lotnicza).

Logistyka transportu i spedycji to swoisty krwiobieg procesów biznesowych. Postępujące umiędzynarodowienie działalności gospodarczej rodzi konsekwencję zaprojektowania, wdrożenia i monitorowania sprawnych łańcuchów dostaw, w których główną rolę odgrywa funkcja transportowa i transportowo- spedycyjna.

Niezawodność przepływu, na czas i miejsce, w odpowiedniej ilości, jest podstawowym miernikiem sprawności funkcjonowania organizacji. Praca w środowisku, które cechuje dynamika, przepływ, zmiana, ruch, jest niezwykle motywującym i inspirującym zajęciem, w którym znajdują pasję zawodową nie tylko mężczyźni, ale coraz częściej kobiety, dla których przygotowanie techniczno-inżynierskie jest jednocześnie wyzwaniem i dumą.

dr Grzegorz Wróbel, ekspert ds. logistyki

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach inżynierskich I stopnia.

W ramach specjalności zostaniesz zapoznany z możliwościami zastosowań nowoczesnych rozwiązań logistycznych wspomagających globalne procesy spedycyjne i transportowe.

Nabędziesz kompetencje pozwalające na odpowiednie zaprojektowanie i implementację strategii logistycznych w ujęciu międzynarodowym.

Dodatkowo zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności organizacji systemów zaopatrzeniowych, produkcyjnych, dystrybucyjnych i prawno-ekonomicznych kształtujących procesy logistyczne w zakresie globalnym.

Umiejętności zdobyte w trakcie licznych praktyk i projektów studenckich podniosą Twoją wartość jako potencjalnego pracownika areny międzynarodowej.

W programie studiów m.in.:

 • transport międzynarodowy,
 • zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw,
 • handel zagraniczny.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz mógł znaleźć zatrudnienie zarówno w dużych korporacjach międzynarodowych, jak i sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, firmach spedycyjno-transportowych, centrach usług logistycznych, logistycznych centrach dystrybucji oraz rodzimych przedsiębiorstwach rozszerzających działalność na rynki zagraniczne.

Warto zaznaczyć, że ze względu na interdyscyplinarny charakter logistyki międzynarodowej, specjaliści z tego zakresu są poszukiwani przez szeroko rozumiany sektor biznesu międzynarodowego.

W dobie globalizacji, gdzie odległość przestaje mieć znaczenie, firmy coraz częściej poszukują zarówno surowców do produkcji jak i rynków zbytu poza granicami kraju. Międzynarodowe korporacje także coraz częściej lokują w Polsce swoje oddziały, co również wpływa na konieczność pracy w międzynarodowym środowisku. Logistyka międzynarodowa daje możliwość poznania i projektowania nowoczesnych rozwiązań logistycznych wspomagających zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw.

Przemysław Fugas, Kierownik Działu Dystrybucji, PEKAES S.A.

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach inżynierskich I stopnia.

W ramach specjalności zostaniesz zapoznany z możliwościami zastosowań nowoczesnych technologii informatycznych wspomagających procesy logistyczne.

Nabędziesz kompetencje pozwalające na odpowiednie zaprojektowanie i implementację systemów bezpieczeństwa sieciowego, użytkowania systemów eksperckich oraz aplikacji wspomagających sprawne funkcjonowanie magazynów.

Dodatkowo zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w obsłudze zintegrowanych systemów zarządzania (SAP), oprogramowania symulacji procesów, systemów komunikacji korporacyjnej i przepływu informacji (Cisco WebEx) oraz wiedzę na temat zinformatyzowania przepływów produkcyjnych (Flow Management).

Będziesz mógł również poszerzyć swoją wiedzę związaną z szybko rozwijającym się handlem internetowym oraz wirtualną i fizyczną logistyką tej działalności.

W programie studiów m.in.:

 • komputerowa symulacja procesów logistycznych,
 • zintegrowane systemy informatyczne przedsiębiorstw,
 • logistyka handlu elektronicznego.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w firmach sektora IT oferujących systemowe i aplikacyjne rozwiązania informatyczne dla logistyki. Inżynierowie po tej specjalności są także poszukiwani w firmach stosujących nowoczesne technologie telematyczne i informatyczne w procesach logistycznych.

Warto zaznaczyć, że są to nie tylko firmy o charakterze spedycyjno-transportowym, ale także te, w których wprowadzono systemy elektronicznego obiegu informacji i komunikacji korporacyjnej.

Ponadto możesz znaleźć pracę jako projektant logistycznych rozwiązań dla e-biznesu (sklepów internetowych).

Współczesna logistyka bez informatyki nie jest możliwa. Liczące się firmy i organizacje wykorzystują nowoczesne narzędzia informatyczne, aby w sposób efektywny i racjonalny zarządzać swoimi zasobami informacyjnymi i materialnymi. Poza tym dynamika zmian procesów logistycznych wymaga projektowania i wdrażania kolejnych rozwiązań technologicznych dostosowujących się do zmieniającej rzeczywistości, szczególnie nadal wzrastającej ilości magazynowanych i przetwarzanych danych oraz informacji. Rozwiązywanie dużych problemów transportowych i logistycznych przy pomocy wydajnych metod i algorytmów komputerowych jest wciąż poważnym wyzwaniem, którym zajmują się specjaliści na całym świecie. Zapoznanie się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych w logistyce daje możliwość twórczej i kreatywnej pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku, dając wiele satysfakcji z efektów działania wdrożonych rozwiązań IT.

dr inż. Krzysztof Pancerz, ekspert ds. nowoczesnych technologii informatycznych

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 1 fotografię (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (geografia).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020