Pielęgniarstwo

KOLEGIUM: Medyczne
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 7 semestrów

REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI: 01.11.2019 – 28.02.2020
WYNIKI REKRUTACJI: 02.03.2020, GODZINA 12:00


Studia prowadzone w trybie
WEEKENDOWO-POPOŁUDNIOWYM

Aby wyjść naprzeciw możliwościom i zainteresowaniu kierunkiem także osób pracujących, od semestru letniego 2019/2020 oferujemy studia stacjonarne na kierunku Pielęgniarstwo w trybie weekendowo-popołudniowym, co pozwala na połączenie studiowania z pracą zawodową. Studia te będą organizowane w sposób elastyczny. Zajęcia dydaktyczne w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i zajęć praktycznych będą odbywać się w weekendy oraz popołudniami. Zajęcia, które nie będą mogły zostać zrealizowane w tym trybie, planowane będą w pojedynczych dniach tygodnia. Praktyki zawodowe, które z uwagi na specyfikę kierunku będą prowadzone w placówkach medycznych – będą planowane w oparciu o możliwości i godziny pracy danych placówek.

Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na wyspecjalizowany personel medyczny. Związane jest to z pogarszającym się stanem zdrowia społeczeństwa, a także jego ogólnym starzeniem się i podatnością na choroby cywilizacyjne. Profesjonalna i długotrwała opieka medyczna staje się więc niezbędna.

Praca pielęgniarki/pielęgniarza to zawód deficytowy – nie tylko w Polsce, ale również w Unii Europejskiej. Nie jest ściśle związana jedynie z pracą w ramach personelu medycznego szpitala. Wiąże się również z placówkami takimi jak przychodnie medyczne oraz domy opieki społecznej.

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię “Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje
z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

https://youtu.be/SVOHo_Q_ElE

https://pl-pl.facebook.com/135889759813803/videos/212723106612912/

Wybierając kierunek pielęgniarstwo we WSIiZ nabędziesz kompleksową wiedzę medyczną i okołomedyczną, umiejętności praktyczne, a także kompetencje społeczne – tak ważne podczas wykonywania tego zawodu. Pozwolą Ci one również sprostać postępowi technologicznemu.

Przygotujemy Cię do udziału w procesie diagnostyczno-terapeutycznym poprzez nabycie umiejętności profesjonalnej współpracy z lekarzami i innymi członkami zespołu terapeutycznego.
Program studiów dla kierunku Pielęgniarstwo został opracowany zgodnie ze standardami kształcenia określonymi rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia uzyskała akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie kształcenia na tym kierunku na okres 3 lat (certyfikat).

Studia realizowane w ramach projektu Kadry dla regionu. Limit miejsc w  projekcie wynosi 45 osób (czesne 250 zł/m-c). W przypadku zebrania się większej liczby osób pozwalającej na utworzenie dodatkowej grupy, możliwe będzie rozpoczęcie studiów przy czesnym za 690 zł/m-c.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę m.in. z:

 • Podstaw pielęgniarstwa,
 • Podstawowej opieki zdrowotnej,
 • Chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego,
 • Chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego,
 • Pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego,
 • Położnictwa, ginekologii i pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego,
 • Psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego,
 • Anestezjologii i pielęgniarstwa anestezjologicznego,
 • Geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego,
 • Neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego,
 • Opieki paliatywnej,
 • Pielęgniarstwa opieki długoterminowej,
 • Podstaw ratownictwa medycznego,
 • Podstaw rehabilitacji.

Zajęcia realizujemy w małych grupach, co niewątpliwie zwiększa efektywność procesu kształcenia.

Kadra naukowo-dydaktyczna

Dzięki zatrudnieniu fachowej kadry naukowo – dydaktycznej, która posiada duże doświadczenie w pracy ze studentami, a także liczący się dorobek naukowy i znaczące osiągnięcia naukowe, zagwarantujemy Ci naukę na najwyższym poziomie. Zajęcia na kierunku będą realizowane m.in. przez doświadczoną kadrę praktykujących lekarzy i pielęgniarek.

Kształcenie praktyczne

Ze względu na praktyczny profil studiów kładziemy duży nacisk na zdobywanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych o charakterze praktycznym.
Studiując pielęgniarstwo zrealizujesz zajęcia praktyczne w wymiarze 1100 godzin oraz praktyki zawodowe w wymiarze 1200 godzin. Dzięki nim będziesz miał bieżący kontakt z praktykami z zakresu pielęgniarstwa.

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie,
 • Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
 • Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
 • Szpital Specjalistyczny Pro-Familia w Rzeszowie,
 • Nowe Techniki Medyczne – Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej
 • Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie,
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie (Oddział Paliatywno-Hospicyjny),
 • Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Rzeszowie,
 • Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Rzeszowie,
 • Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Rzeszowie,
 • Grażyna Aksamit Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Domowa Opieka Pielęgniarska w Rzeszowie
 • Centrum Medyczne w Łańcucie,
 • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Avee – Med. sp. z o.o. w Niechobrzu,
 • Med – Dom sp. z o.o. Elżbieta Przyboś w Niebylcu,
 • Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu,
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

Dodatkowo dysponujemy własnym zapleczem dydaktycznym do praktycznej nauki zawodu w zakresie pielęgniarstwa. W jego skład wchodzą m.in. specjalistyczne laboratoria, zlokalizowane w budynkach Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej.

Laboratoria, z których będziesz korzystać: 

 • Pracownie Umiejętności Pielęgniarskich,
 • Laboratorium Anatomii i Fizjologii,
 • Laboratorium Biologii Ogólnej,
 • Laboratorium Immunologii i Biochemii,
 • Laboratorium Biomechaniki i Kinezyterapii,
 • Laboratorium Ratownictwa Medycznego.

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Na świecie występuje deficyt pracowników służby zdrowia, w szczególności pielęgniarek i położnych. Grupa ta stanowi ponad 50% obecnego niedoboru pracowników służby zdrowia. Wg. WHO największe potrzeby kadrowe występują w krajach Azji Południowo – Wschodniej i Afryki.

1.XI.2019 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • formularz wypełniony w rekrutacji online, kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy, zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B, zaświadczenie z poradni medycyny pracy dla celów sanitarno-epidemiologicznych (po wykonaniu badań flory jelitowej na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat i złóż wymagane dokumenty

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Czekamy na Ciebie w Dziale Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8) w godz. 8:00-16:00

28.II.2020 r. – Zakończenie rekrutacji

Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w marcu 2020!

Studia realizowane w ramach projektu Kadry dla Regionu

WSIiZ Rzeszów: Studia Dofinansowane

Studenci objęci projektem (40 osób) poza klasycznym programem studiów kierunku Pielęgniarstwo będą realizować:

Program

 • Savoir-vivre w stosunku do osób niepełnosprawnych
 • Budowa wózka różnice pomiędzy wózkiem aktywnym a klasycznym
 • Urologia problemy układu moczowo-wydalniczego u osób niepełnosprawnych
 • Odleżyny przyczyny i profilaktyka przeciwodleżynowa u osób niepełnosprawnych
 • Poznanie i nauka praktycznych metod w technice przenoszenia osób niepełnosprawnych
 • Nauka asekuracji osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim
 • Nauka poruszania się na wózku inwalidzkim technika jazdy
 • Doskonalenie nauki pokonywania barier architektonicznych
 • Elementy aktywizacji społecznej z perspektywy osoby poruszającej się na wózku
 • Sport osób niepełnosprawnych poznanie niektórych dyscyplin sportowych dla osób niepełnosprawnych

Program zajęć

 • kompetencje i organizacja pracy pielęgniarki w szpitalu
 • kompetencje i organizacja pracy pielęgniarki w przychodni specjalistycznej
 • kompetencje i organizacja pracy pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • kompetencje i organizacja pracy pielęgniarki w szkole
 • kompetencje i organizacja pracy pielęgniarki opieki paliatywnej
 • kompetencje i organizacja pracy pielęgniarki opieki długoterminowej

Wizyta studyjna: Zagraniczne i polskie ośrodki specjalizujące się w opiece nad seniorami

Program

 • poznanie struktury organizacyjnej opieki stacjonarnej dla seniorów w Polsce i za granicą;
 • zapoznanie z możliwościami oferty opiekuńczej w Polsce i za granicą;
 • zapoznanie z rozwiązaniami stosowanymi w zakresie opieki podstawowej i specjalistycznej, w tym m.in. rehabilitacji;
 • zapoznanie z rozwiązaniami stosowanymi w celu ułatwienia funkcjonowania seniorów z różnymi typami schorzeń;
 • zapoznanie z warunkami i zasadami pracy pielęgniarki w ośrodkach opieki stacjonarnej dla seniorów oraz uzdrowiskach z Polsce i za granicą.

Wizyta studyjna 2: Wizyta w jednych z ważnych ośrodków specjalistycznych w Polsce

Program

 • Poznanie struktury organizacyjnej i oferty terapeutycznej jednego z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce;
 • Poznanie problematyki leczenia i możliwości rehabilitacji neurologicznej dzieci po ciężkich urazach mózgu przebywających w śpiączce, które kwalifikują się do intensywnej rehabilitacji indywidualnej;
 • Studenci poznają problematykę leczenia i rehabilitacji różnych wad słuchu. Będą mogli poznać nowocześnie wyposażony oddział otorynolaryngologiczny wraz z blokiem operacyjnym. Ponadto Szpital wykonuje skomplikowane i unikatowe zabiegi operacyjne w zakresie otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, a także proponuje wszechstronną opiekę dla pacjentów po wszczepieniu implantu słuchowego w tym badania subiektywne i obiektywne słuchu elektrycznego oraz dopasowywanie systemu implantu ślimakowego.

Wizyta studyjna 3: Najważniejsze ośrodki onkologiczne i sanatoryjne w województwie podkarpackim

Program

 • Poznanie specyfiki pracy ośrodka specjalizującego się w kompleksowym leczeniu pacjentów onkologicznych, gdzie znajduje się chirurgia onkologiczna, chemioterapia, radioterapia, ortopedia onkologiczna oraz oddział hematoonkologii z poradnią transplantologiczną;
 • Poznanie specyfiki pracy pielęgniarek w placówkach lecznictwa uzdrowiskowego w Iwoniczu Zdroju;
 • Poznanie specyfiki pracy pielęgniarek w placówkach lecznictwa uzdrowiskowego w Rymanowie Zdroju;
 • Poznanie specyfiki pracy pielęgniarek w placówkach lecznictwa uzdrowiskowego w Polańczyku;

Zapotrzebowanie na pielęgniarski/pielęgniarzy – dane z rynku pracy

 • Według danych podanych przez Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO) do roku 2030 będzie brakowało 80 milion pracowników służby zdrowia [1]. Według informacji z lutego 2018 roku, na świecie występuje deficyt pracowników służby zdrowia, w szczególności pielęgniarek i położnych. Grupa ta stanowi ponad 50% obecnego niedoboru pracowników służby zdrowia. Wg. WHO największe potrzeby kadrowe występują w krajach Azji Południowo – Wschodniej i Afryki [2]. Z raportu WHO pt. „Global strategy on human resources for health: Workforce 2030” wynika, że w roku 2030 globalne zapotrzebowanie na pielęgniarki wynosić będzie blisko 8 milionów, z czego aż prawie 3 miliony w Afryce i niecałe 2 miliony w Azji Południowo – Wschodniej [3].
 • Brak wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej zauważalny jest w również w Europie np. w Niemczech, gdzie wolnych jest około 35 tys. etatów  [4]. Według danych raportu Rheinisch Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung w roku 2020 w Niemczech będzie brakowało 84 tys. pielęgniarek. Do 2030 deficyt ten zwiększy się do 200 tys. [5]
  Niemcy są w czołówce europejskich krajów poszukujących personelu z zakresu pielęgniarstwa. W latach 2015 – 2017, na portalach internetowych pojawiło się tam aż 26% więcej ofert pracy dla kadry pielęgniarskiej. Świadczy to o wyraźnie wzrastającym zapotrzebowaniu na wykwalifikowaną kadrę w tej specjalizacji. Wysoki wzrost zaobserwowano także w Belgii (18%), Wielkiej Brytanii (17,2%) i Holandii (16,9%) [6].
 • Na przestrzeni ostatnich lat również w Wielkiej Brytanii wzrosła liczba ofert pracy dla pielęgniarek i położnych. W tym samym czasie liczba kandydatów na te stanowiska spadła o ponad 12%. Według danych National Health Service (NHS) nie ma wystarczającej liczby pielęgniarek. Aby zapewnić odpowiednią opiekę zdrowotną swoim obywatelom Wielka Brytania coraz chętniej będzie sięgać po pracowników z zagranicy [7].
 • Również Stany Zjednoczone będą zmuszone do poszukiwań kadry pielęgniarskiej. Według amerykańskiego Bureau of Labor Statistics do 2026 roku przewidywane jest stworzenie ponad 400 tys. nowych miejsc pracy dla pielęgniarek[8].
 • Problem braku pielęgniarek/pielęgniarzy to niepokojące zagrożenie dla systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jak wynika z danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w 2018 roku na blisko 280 tys. pielęgniarek i położnych w przedziale wiekowym 41 – 60 lat było blisko 173 tys. z nich, a w wieku 21 – 40 lat tylko 33 tys. W 2033 roku będzie brakować nawet 169 tys. pielęgniarek i położnych.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę. 


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku Pielęgniarstwo. Zaświadczenie powinno być wystawione w roku bieżącym.
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B,
 • zaświadczenie z poradni medycyny pracy dla celów sanitarno-epidemiologicznych (po wykonaniu badań flory jelitowej na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella).
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

Skierowania na powyższe badania należy pobrać w Dziale Rekrutacji.


* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (biologia lub chemia).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020