Psychologia w zarządzaniu

KOLEGIUM: Zarządzania
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 semestrów

Chciałbyś rekrutować pracowników i zarządzać zasobami ludzkimi w firmie? Psychologia w zarządzaniu we WSIiZ – pierwszy i jedyny taki kierunek na Podkarpaciu – da Ci wiedzę i umiejętności, które sprawią, że będziesz to robić mądrze i efektywnie.

 
Psychologia jest dziś obecna w niemal wszystkich dziedzinach życia, natomiast współczesne zarządzanie, to twórcze wykorzystanie tej nauki. Efektywność działań w tych obszarach jest uzależniona od znajomości i umiejętności wykorzystania mechanizmów oraz zasad działania ludzkiej psychiki.

 

PARTNERZY KIERUNKU

Dzięki tej współpracy możemy zaproponować Ci studia wyższej jakości. Program studiów omówiliśmy z partnerami biznesowymi. Kształcimy więc zgodnie z potrzebami rynku pracy. Rozwijamy też program studenckich praktyk zawodowych oraz programy ułatwiające start zawodowy. We współpracy z firmami organizujemy też tematyczne seminaria, warsztaty i wykłady otwarte.

Psychologia w zarządzaniu to jedyny taki kierunek na Podkarpaciu. Lokalne firmy, przedstawicielstwa firm międzynarodowych i Dolina Lotnicza to miejsca, których zapotrzebowanie na profesjonalne kadry stale rośnie. Dlatego podejmując te studia masz pewność, że po ich ukończeniu będziesz się mógł realizować w tym przyszłościowym zawodzie.

Na tym kierunku możesz:

 • dołączyć do elitarnego grona, gdyż jest jedyny na Podkarpaciu;
 • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus;

Studiując Psychologię w zarządzaniu we WSIiZ:

 • otrzymasz wszechstronne wykształcenie, które łączy w sobie najważniejsze elementy teorii i praktyki psychologii i zarządzania,
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu psychologii osobowości i różnic indywidualnych, psychologii emocji i motywacji, psychologii pracy i organizacji,
 • poznasz współczesne koncepcje organizacji i zarządzania, jak również najnowsze trendy w zarządzaniu międzynarodowym,
 • nauczysz się sprawnego podejmowania działań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi,
 • dowiesz się, jak rekrutować najlepszych pracowników i jak skutecznie zarządzać talentami,
 • nauczysz się efektywnie zarządzać produktem, badać rynek przy wykorzystaniu najnowszych technik marketingowych i identyfikować potrzeby nabywców,
 • poznasz psychologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich i podejmowania decyzji zakupowych,
 • nauczysz się efektywnie komunikować i pracować w zespole,
 • rozwiniesz i udoskonalisz swoje umiejętności i kompetencje dzięki praktykom zawodowym w poradniach specjalistycznych i agencjach konsultingowych.

Ważne: Specjaliści w zakresie psychologii w zarządzaniu są i będą niezbędnym elementem rynkowej układanki. Wybór tego kierunku, to wybór otwierający drzwi do kariery – firmy zawsze będą potrzebowały pracowników – możesz im w tym pomóc.

Ewa Podgórska
Kierownik Biura Karier WSIiZ

Współczesny HR to niemal sztuka. Wymaga umiejętności łączenia twardej wiedzy i kompetencji miękkich. Pracodawcy niezwykle cenią ludzi, którzy potrafią zarządzać kompleksowo.

Psychologia w zarządzaniu – praktyczny profil studiów

 

Studenci w trakcie studiów realizują szereg przedmiotów o profilu praktycznym i pod okiem doświadczonych praktyków. 

 
 

Ścisły związek programu kształcenia z praktyką gospodarczą – poprzez planowanie i doskonalenie programu studiów, prowadzenie zajęć i konsultacje merytoryczne,  praktyki  i staże dla studentów

 
 

Aktywne metody dydaktyczne w toku kształcenia – umożliwiające rozwijanie u studentów umiejętności oczekiwanych przez pracodawców i przydatnych w zarządzaniu własną karierą przez absolwentów

 
 

Praktycy na zajęciach – zajęcia umożliwiające wymianę wiedzy i doświadczeń, wspomagające realizowanie indywidualnych i zespołowych projektów

 
 

System wspierania kół naukowych i inicjatyw studenckich – umożliwiający m.in. udział w ogólnopolskich konkursach, publikowanie artykułów (w monografiach, czasopismach, stronach internetowych), udział w grantach ministerialnych, wspierający rozwój studentów w sferze innowacyjności i kreatywności w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów.


WAŻNE: Psychologia w zarządzaniu to kierunek dwuobszarowy łączący w sobie najważniejsze elementy psychologii i zarządzania. Dzięki takiemu rozwiązaniu oferowana wiedza i umiejętności mają charakter bardzo praktyczny. Współpraca z praktykami powoduje, że oferowane wykształcenie jest zgodne z oczekiwaniami rynku.


prof. Philip ZIMBARDO
amerykański psycholog

Opierając się na moim ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniu w nauczaniu psychologii, wierzę, że konieczne jest, by każdy rozumiał, jak działa psychologia i jak najlepiej zastosować jej zasady i podwaliny badawcze dla wzbogacenia swojego życia oraz codziennego funkcjonowania narodu.

W programie studiów m.in.:

 • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Warsztat kompetencyjny
 • Zarządzanie talentami w organizacji
 • Coaching w biznesie
 • Psychologia konsumenta
 • Psychologiczne aspekty reklamy

 

Zdaniem ekspertów możesz pracować jako:

 • Konsultant kadry menedżerskiej.
 • Doradca kadry menedżerskiej
 • Specjalista ds. kadr,
 • Specjalista ds. szkoleń i rozwoju pracowników
 • Key Account Manager
 • Headhunter
 • Dyrektor działu Human Resources
 • Coach ds. doskonalenia i rozwoju

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę również we własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży.

Zgodnie z najnowszymi danymi ABSL (Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych) sektor nowoczesnych usług dla biznesu zatrudnia w Polsce ponad 150 tys. specjalistów. Do 2020 roku prognozowana liczba miejsc pracy wzrośnie o kolejne 100 tys.

Poszukiwani są głównie absolwenci ze znajomością języków obcych (z językiem angielskim, niemieckim, francuskim oraz językami skandynawskimi, przynajmniej na poziomie B2) oraz specjaliści, którzy będą prowadzić zaawansowane międzynarodowe procesy z zakresu finansów, księgowości, obsługi klienta, IT czy HR.

Miasto Rzeszów w 2015 roku otrzymało nagrodę główną w kategorii „Wschodząca Gwiazda Outsourcingu w Polsce 2015“. Konsekwentnie wdraża strategię promocji gospodarczej, dedykowaną firmom z sektora BPO (business proces outsourcing – centra usług biznesowych) oraz SSC (shared services centers – centra usług wspólnych), czego efektem jest np. utworzenie Centrum Usług Wspólnych dla Europy Środkowej przez firmę Deloitte.

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu intensywnie rozwija się w Polsce, co w najbliższych latach będzie mieć również duży wpływ na rozwój naszego regionu.

Perspektywy dla absolwentów kierunku

Maryla Rarus,

Ekspert Biura Karier WSIiZ

Zapotrzebowanie na pracowników działów związanych z rozwojem zasobów ludzkich stale rośnie. Firmy nie tylko planują zatrudniać specjalistów w tej dziedzinie, wskazują również na konieczność rozwoju pracowników poprzez podnoszenie ich kompetencji. Organizacje w których wprowadzane są nowatorskie sposoby zarządzania, uwzględniające ciągłe zmiany otoczenia firmy, szczególną uwagę zwracają na dobrze wykształconą kadrę w dziedzinie Human Resources.
U pracowników działów HR cenione są nie tylko umiejętności związane z profesjonalnym prowadzeniem działań rekrutacyjnych ale także kształtowanie ścieżek rozwoju pracowników poprzez szkolenia mające na celu wzmocnienie lub nabycie nowych kompetencji.

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia

W ramach tej specjalności studenci zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowania i nadzorowania efektywnej polityki personalnej w firmie.

Program specjalności został przygotowany w oparciu o współczesne podejście do zarządzania zakładające, że sukces finansowy firmy zależy w dużym stopniu od zaangażowania jej pracowników, którzy są właściwie inspirowani do pracy.

Tematyka zajęć dotyczy podstawowych obszarów działań z zakresu zarządzania personelem, do których należą:

 • przygotowanie i opis stanowisk i profili kompetencyjnych,
 • metody stosowane przy procesie rekrutacji i selekcji pracowników,
 • analiza i ewaluacja potrzeb szkoleniowych w firmie.

W trakcie studiów m.in.:

 • Zarządzanie kompetencjami pracowników,
 • Systemy wynagradzania i motywowania,
 • Coaching w biznesie
 • Zarządzanie talentami w organizacji.

Zagadnienia realizowane na specjalności obejmują również tworzenie skutecznych systemów motywacyjnych i budowanie kreatywnych zespołów pracowniczych, a także strategie skutecznego przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w komórkach personalnych różnych typów organizacji. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci świadczyć profesjonalne usługi związane z szeroko pojętym zarządzaniem zasobami ludzkimi, jako specjalista ds. rekrutacji i selekcji, adaptacji zawodowej, motywowania, szkoleń i rozwoju czy zarządzania kompetencjami i talentami.

Absolwenci specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi poszukiwani są też do pracy w agencjach i firmach konsultingowych.

Specjalność realizowana jest od 4. semestru na studiach I stopnia.

W ramach tej specjalności studenci zdobywają wiedzę dotyczącą zachowań konsumentów na rynku produktów i usług.

Program specjalności został przygotowany w oparciu o współczesne podejście do ilościowych i jakościowych badań marketingowych, badań rynku wykorzystujących pomiary neurofizjologiczne,  jak również psychologicznych mechanizmów kierujących decyzjami konsumenckimi.

Studiując tę specjalność:

 • zdobędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą psychologicznych uwarunkowań  zachowań konsumenckich na rynku produktów i usług,
 • nabędziesz umiejętności profesjonalnego przygotowania i prowadzenia badań rynku, tworzenia strategii marketingowych, docierania do świadomych i  nieuświadamianych motywów decyzji konsumenckich.

W trakcie studiów m.in.:

 • Psychologia konsumenta,
 • Strategie marketingowe,
 • Psychologiczne aspekty reklamy
 • Badania marketingowe.

Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w działach marketingu, sprzedaży, PR czy sekcjach kreatywnych różnego typu organizacji. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci świadczyć profesjonalne usługi jako specjalista ds. badań marketingowych, analizy rynku, jak również doradca biznesowy w obszarze marketingu  i relacji z klientami.

Absolwenci specjalności Psychologia zachowań konsumenckich  poszukiwani są też do pracy w agencjach i firmach konsultingowych.

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły średniej w zależności, czy Kandydat zdaje nową czy starą maturę.


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (historia lub wiedza o społeczeństwie).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020