Zarządzanie

KOLEGIUM: Zarządzania
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 4 semestry

Według ekspertów rynek pracy w ciągu najbliższych lat zmieni się diametralnie. Wraz z rozwojem gospodarczym krajów wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów związanych z różnymi obszarami zarządzania.

Wybór tego kierunku pomoże Ci zrozumieć procesy zachodzące w przedsiębiorstwach
i instytucjach publicznych. Opanujesz również nowoczesne narzędzia komunikacji i będziesz mógł zdobyć certyfikaty potwierdzające umiejętności w tym zakresie.

Studia na tym kierunku pozwolą Ci na podejmowanie racjonalnych decyzji związanych
z zarządzaniem ludźmi, pieniędzmi czy dobrami materialnymi. Kierunek stwarza możliwość poznania wybranych obszarów działalności gospodarczej  oraz metod, technik i narzędzi prowadzenia analiz ekonomicznych.

PARTNERZY KIERUNKUPartenrzy biznesowi na kierunku Zarządzanie

Uczelnia dysponuje najwyższej klasy Laboratorium finansowym (jedynym takim w Europie Środkowo-Wschodniej), gdzie studenci mają możliwość nauki profesjonalnego inwestowania w instrumenty finansowe, gry na giełdzie, a także zarządzania portfelem inwestycyjnym.

W programie studiów m.in.:

 • współczesne koncepcje organizacji i zarządzania,
 • zarządzanie operacyjne,
 • zarządzanie strategiczne II,
 • teorie podejmowania decyzji,
 • ochrona konkurencji i konsumentów,
 • ekonomia menedżerska,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach.

Na tym kierunku możesz:

Maryla Rarus Ekspert z Biura Karier WSIiZ

Polska jest jedną z lokalizacji najczęściej wybieranych przez międzynarodowe koncerny, które chętnie otwierają tutaj swoje centra usług mając stworzone dogodne warunki do inwestowania.

Znajomość zasad zarządzania zapewni Ci umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy.

Wykształcenie w tej sferze jest nieodzowne, by radzić sobie z zarządzaniem, ułatwia też komunikowanie między ludźmi. A w biznesie, do którego przygotujemy Cię na tym kierunku, ta właśnie komunikacja jest najważniejsza.

Wieloletnie badania prowadzone na absolwentach WSIiZ pokazują następującą tendencję: ci z nich, którzy ukończyli studia I i II stopnia znacznie lepiej radzą sobie na rynku pracy niż ich koleżanki i koledzy, którzy mają za sobą tylko studia I stopnia.

Zdaniem ekspertów możesz zostać:

 • menedżerem,
 • dyrektorem firmy,
 • członkiem zarządu,
 • kierownikiem działu,
 • właścicielem działalności gospodarczej,
 • pracownikiem marketingu,
 • pracownikiem ds. zarządzania zasobami ludzkimi,
 • doradcą i konsultanta dla sektora publicznego, społecznego i non-profit.

Zgodnie z najnowszymi danymi ABSL (Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych) sektor nowoczesnych usług dla biznesu zatrudnia w Polsce ponad 150 tys. specjalistów. Do 2020 roku prognozowana liczba miejsc pracy wzrośnie o kolejne 100 tys.

Poszukiwani są głównie absolwenci ze znajomością języków obcych (z językiem angielskim, niemieckim, francuskim oraz językami skandynawskimi, przynajmniej na poziomie B2) oraz specjaliści, którzy będą prowadzić zaawansowane międzynarodowe procesy z zakresu finansów, księgowości, obsługi klienta, IT czy HR.

Miasto Rzeszów w 2015 roku otrzymało nagrodę główną w kategorii „Wschodząca Gwiazda Outsourcingu w Polsce 2015“. Konsekwentnie wdraża strategię promocji gospodarczej, dedykowaną firmom z sektora BPO (business proces outsourcing – centra usług biznesowych) oraz SSC (shared services centers – centra usług wspólnych), czego efektem jest np. utworzenie Centrum Usług Wspólnych dla Europy Środkowej przez firmę Deloitte.

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu intensywnie rozwija się w Polsce, co w najbliższych latach będzie mieć również duży wpływ na rozwój naszego regionu.

W 2017 roku Biuro Karier WSIiZ oferowało każdemu
absolwentowi Ekonomii 4 unikatowe oferty pracy

Perspektywy dla absolwentów kierunku

Maryla Rarus Ekspert z Biura Karier WSIiZ

Wykształcenie ekonomiczne w połączeniu z perfekcyjną znajomością języka angielskiego to dziś przepustka do kariery m.in. w rozwijających się w Polsce centrach usług wspólnych.

Według badań rynku pracy, outsourcing procesów biznesowych zyskuje na popularności. Polska jest jedną z lokalizacji najczęściej wybieranych przez międzynarodowe koncerny, które chętnie otwierają tutaj swoje centra usług mając stworzone dogodne warunki do inwestowania.

Wybór studiów ekonomicznych to również możliwość poznania zasad prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. W czasach kiedy firmy zaczynają ograniczać etaty, doskonałą alternatywą niosącą ogromne korzyści finansowe i niezależność jest posiadanie własnej firmy. Za kilkanaście lat będzie to powszechne zjawisko.

Specjalność  realizowana jest od 2. semestru studiów.


Co jest istotą analityki biznesowej? Jakie są najważniejsze techniki i narzędzia, które mogą być wykorzystywane przy rozwiązywaniu problemów występujących we współczesnych firmach oraz podejmowaniu decyzji.

Ukształtujemy Twoje umiejętności w zakresie stosowania najpopularniejszych środowisk programowych w kluczowych obszarach analityki biznesowej – analityki deskryptywnej, preskryptywnej oraz predyktywnej. Bardzo ważnym obszarem analityki biznesowej uwzględnionym w programie specjalności jest modelowanie, analiza i re-inżynieria procesów biznesowych.

Zostaniesz przygotowany do efektywnego i skutecznego wykorzystania narzędzi analityki biznesowej w typowych działaniach realizowanych przez kadrę zarządczą, na każdym z poziomów organizacyjnych – operacyjnym, taktycznym i strategicznym – zarówno z perspektywy tworzenia informacji i wiedzy na podstawie danych, jak również optymalnej organizacji zadań w ramach procesów biznesowych i planowania działań naprawczych.

W programie studiów miedzy innymi:

 • Analityka opisowa
 • Prognozowanie i analiza szeregów czasowych
 • Analiza decyzyjna i optymalizacja
 • Projektowanie modeli danych i zapytań
 • Modelowanie symulacyjne
 • Wizualizacja i prezentacja danych

Partnerem kierunku, na którym realizowana jest specjalność jest Bosch oraz Deloitte.

A co po studiach?

Ukończenie specjalności pozwoli Ci na zatrudnienie w komórkach wspierających proces podejmowania decyzji na stanowiskach analitycznych oraz decyzyjnych. Nabyte umiejętności mogą również stanowić  doskonała podstawę do podejmowania decyzji związanych z prowadzeniem własnego biznesu.

Studia stacjonarne realizowane w ramach projektu pn. „UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI”.

WSIiZ Rzeszów: Studia Dofinansowane

Nowe możliwości wynikające z realizacji projektu UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI

 • Możliwość pracy z wykorzystaniem najnowszego, profesjonalnego oprogramowania,
 • Współpraca ze środowiskiem biznesowym w ramach prowadzonej specjalności,
 • Realizacja wizyt studyjnych u partnerów biznesowych,
 • Prowadzenie warsztatów przez praktyków,
 • Prace magisterskie pisane na zamówienie środowiska biznesowego

Limit przyjęć na tę specjalność realizowaną w ramach projektu wynosi: 15 osób.

Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.


Wszelkie wyroby rynkowe powstają w działach produkcji przedsiębiorstw. To kluczowe jednostki, bowiem w nich generowana jest fizyczna wartość dodana, za którą ostatecznie płaci klient.

Do sprawnego funkcjonowania tych działów potrzebni są nie tylko pracownicy wykonawczy, ale kompetentna kadra menedżerska i inżynierska dbająca o odpowiednią organizację
i optymalizację procesów produkcyjnych oraz logistykę wewnętrzną.

Jako student tej specjalności nabędziesz umiejętności związane ze zdroworozsądkowym zarządzaniem firmą, w tym: eliminowaniem strat generujących koszty, identyfikacją
i monitorowaniem procesów (process mapping), planowaniem i audytowaniem jakości oraz rozpoznawaniem momentów tworzenia wartości dodanej.

Nauczysz się także standaryzować pracę na produkcji, monitorować i kontrolować jakość wytwarzania.

Jako przyszły menedżer produkcji dowiesz się również, jak organizować procesy produkcyjne oraz doskonalić je poprzez niskokosztowe techniki optymalizacyjne.

Program specjalności kładzie nacisk przede wszystkim na zajęcia warsztatowe
i ćwiczeniowe mające na celu pozyskanie praktycznych umiejętności.

W programie studiów m.in.:

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • Zarządzanie produkcją,
 • Metody i techniki kaizen i lean.

A co po studiach?

Jako absolwent, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, będziesz mógł podjąć pracę
w działach: planowania produkcji, projektowania systemów produkcyjnych, menedżera nadzorującego i kierującego procesami tworzenia wartości, pracownika lub kandydata do pracy
w przedsiębiorstwach produkcyjnych stosujących nowoczesne metody kaizen i lean, menedżera jakości, organizacji produkcji czy doradcy, konsultanta lub wdrożeniowca kaizen, lean.

Program specjalności jest przygotowywany pod patronatem merytorycznym KAIZEN Institute Polska.

Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.


Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie Cię do zarządzania przedsiębiorstwem oraz rozwiązywania problemów, nawet najbardziej złożonych i nietypowych, które pojawiają się
w tym obszarze. Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, zarządzania jakością i przeprowadzania audytu wewnętrznego, zarządzania procesami produkcyjnymi, zarządzania innowacjami oraz zarządzania kompetencjami pracowników.

Będziesz w stanie podjąć działania niezbędne do samodzielnego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Nauczysz się dobierania oraz stosowania właściwych metod i narzędzi w procesach podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych.

W trakcie studiów m.in.:

 • przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • zarządzanie jakością i audyt wewnętrzny
 • zarządzanie procesami produkcyjnymi
 • zarządzanie innowacjami
 • zarządzanie kompetencjami pracownika

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz mógł poszukiwać zatrudnienia na stanowiskach: menedżera, dyrektora firmy, członka zarządu, kierownika działu, właściciela działalności gospodarczej, pracownika marketingu, pracownika ds. zarządzania zasobami ludzkim.

Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.


Zgłębienie mechanizmów finansowych związanych z działalnością firmy to znakomite narzędzie zarządzania obliczonego na osiągnięcie założonego celu. Zdobędziesz praktyczne umiejętności związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych i przeprowadzaniem analiz finansowych. Nauczysz się również, jak wykorzystywać informacje finansowe do podejmowania decyzji. Opanujesz także zagadnienia wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

W programie studiów m.in.:

 • zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym
 • rachunkowość zarządcza z elementami controlingu
 • systemy informatyczne wspierające ewidencję księgową i zarządzanie finansami
 • innowacyjne i pochodne instrumenty finansowe
 • międzynarodowe standardy rachunkowości
 • zarządzanie ryzykiem finansowym

A co po studiach?

Jako absolwent tej specjalności, specjalista od zarządzania finansami, będziesz przygotowany do pracy w komórkach finansowo – księgowych różnego typu firm i instytucji.

Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.


Każde przedsiębiorstwo i instytucja istnieje dzięki ludziom, którzy je tworzą. Odpowiedni zespół i wykorzystanie w właściwy sposób posiadanych zasobów ludzkich stanowi gwarancję sukcesu.
Jako student specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi posiądziesz wiedzę dotyczącą ekonomicznych, prawnych i psychologicznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi.

Nauczysz się budować i tworzyć efektywne zespoły w nowoczesnym przedsiębiorstwie.
Zdobędziesz profesjonalne umiejętności niezbędne w pracy przyszłego menedżera i lidera.

W programie studiów m.in.:

 • Prawne aspekty zarządzania personelem,
 • Budowanie efektywnych zespołów,
 • Zarządzanie zmianą,
 • Psychologia relacji,
 • Employer branding,
 • HR Business Partner.

A co po studiach?

Jako absolwent, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, będziesz mógł pracować jako konsultant w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, kierownik wyższego i średniego szczebla. Będziesz mógł zajmować się rekrutacją i selekcją pracowników, zarządzaniem kompetencjami, ocenianiem i rozwojem pracowników, zarządzaniem szkoleniami, zarządzaniem projektami, zarządzaniem systemem wynagrodzeń.

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunek Zarządzanie mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

O przyjęciu kandydata na studia II stopnia decyduje kolejność złożenia wszystkich wymaganych dokumentów w terminie rekrutacji.


Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • formularz WSIiZ wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji (rekrutacja online),
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię suplementu do dyplomu (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia),
 • średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego** (100 zł, studenci WSIiZ, WSZiA, WSE są zwolnieni z wpisowego) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (100 zł) do ostatniego dnia trwania rekrutacji.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019