Projekt “Uczelnia dla III wieku”

Projekt “Uczelnia dla III wieku”

Projekt „Uczelnia dla III wieku”

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania realizuje projekt „Uczelnia dla III wieku” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Projekt przeznaczony jest dla osób z województwa podkarpackiego w wieku powyżej 50 lat, zarówno kobiet i mężczyzn (w tym również osób niepełnosprawnych).

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez rozwój oferty WSIiZ w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, dzięki realizacji programu warsztatów i szkoleń dla 200 osób, prowadzonych do 31.12.2020. Osiągnięcie celu nastąpi poprzez objęcie wsparciem osób, które wezmą udział w działaniach dydaktycznych (kursach, warsztatach, szkoleniach) realizowanych przez WSIiZ wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji.

Uczestnicy będą mieć możliwość wzięcia udziału w nieodpłatnych kursach i warsztatach opartych na programach będących odpowiedzią na potrzeby grupy seniorów.

Okres realizacji projektu: do 31.12.2020 r.

W ramach projektu realizowane będą trzy moduły:
1. Obywatel świata 50+
•    Kursy języków obcych :
– kurs j. angielskiego na poziomie A1 i A2 (jesień 2019)
– kurs j. niemieckiego na poziomie A1(jesień 2019)
– kurs j. angielskiego na poziomie A1 i B1 (2020)
– kurs j. rosyjskiego na poziomie A1 (2020)
– kurs j. włoskiego na poziomie A1 (2020)

Planowane efekty: rozwój kompetencji kluczowych porozumiewanie się w językach obcych; umiejętność uczenia się; świadomość i ekspresja kulturalna oraz następujących kompetencji w zakresie: aktywizacji społecznej i zawodowej, rozwój zainteresowań, zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

2. W zdrowym ciele zdrowy duch
•    Kurs „Edukacja żywieniowa osób 50+”(jesień 2019)
•    Kurs „Zdrowy kręgosłup lepsza jakość życia” (maj-czerwiec 2019 i 2020)
•    Kurs „Podstawy masażu dla osób po 50 roku życia” (jesień 2019 i 2020)
•    Kurs samoobrony(jesień 2019)

Planowane efekty: rozwój kompetencji kluczowych: umiejętność uczenia się; świadomość i ekspresja kulturalna, oraz następujących kompetencji w zakresie aktywizację społeczną i zawodową; poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej; zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

3. Hobby dla seniora
•    Trening pamięci i koncentracji (maj-czerwiec 2019 i 2020)
•    Warsztaty fotograficzne (jesień 2019
•    Zajęcia z rysunku i malarstwa (maj-czerwiec 2019)
•    Warsztaty rozwoju potencjału twórczego „Kreatywne pisanie w świecie nowych mediów” (jesień 2019 i 2020)
•    Warsztaty „Bądź skutecznym liderem zespołu” (2020)

Planowane efekty: rozwój kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się; świadomość i ekspresja kulturalna) w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej; poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej; zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

29 kwietnia rusza pierwsza rekrutacja na:
– kurs „Zdrowy kręgosłup lepsza jakość życia” (zajęcia popołudniami, w Kielnarowej, zapewniony transport, kurs składa się z części teoretycznej (6h) i praktycznej (10 spotkań x 2h-  ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz pomagające w dolegliwościach bólowych kręgosłupa)
– zajęcia z rysunku i malarstwa (zajęcia popołudniami, w Rzeszowie, 30h, od 9.05-20.06) +plener malarski
trening pamięci i koncentracji uwagi (zajęcia w poniedziałki popołudniu, 7 spotkań po 2h, w Rzeszowie, od połowy maja do końca czerwca).
Czas trwania rekrutacji: od 29.04 do 6.05.2019r. lub do zebrania odpowiedniej ilości uczestników.
Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie, należy spełniać następujące kryteria:
– dostarczyć poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne (do pobrania ze strony internetowej lub w Sekretariacie),
– dostarczyć dokumenty rekrutacyjne w odpowiednim terminie,
– posiadać w momencie przystąpienia do projektu min. 50 lat.

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w regulaminie (poniżej).
Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie Akademii 50+ w godzinach dyżurów (29.04 i 6.05 10.00-12.00), 30.04 (15.30-17.30)
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Projekt „Uczelnia dla III wieku” realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr umowy POWR.03.01.00-00-T137/18.

Dokumenty rekrutacyjne:

1.Formularz rekrutacyjny_z danymi osobowymi

2.Deklaracja przystąpienia do projektu_ost

3.Oświadczenie_uczestnika_projektu_rodo_obowiazuje_od_25.05.2018

Regulamin-projektu

Harmonogramy udzielania wsparcia:

harmonogram zajęcia rysunek i malarstwo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ zdrowy kręgosłup_2

Harmonogram_zajęć – trening pamięci i koncentracji

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019