ECTS

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ang. European Credit Transfer and Acculumation System – ECTS) to system ułatwiający zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej lub w innej uczelni krajowej, przez jego uczelnię macierzystą.

System ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego Programu Erasmus.

W Polsce kwestie dotyczące ECTS reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, tekst jednolity (Dz.U. 2017 poz. 2183). W WSIiZ w Rzeszowie kwestie dotyczące ECTS są dodatkowo określone w Regulaminie Studiów oraz w Zarządzeniu Rektora w Sprawie Transkrypcji Ocen ECTS.

Zgodnie z rozporządzeniem:

1. Osiągnięcia studenta są wyrażane za pomocą punktów zaliczeniowych, zwanych “punktami ECTS”.
2. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga przeciętnie od studenta 25-30 godzin pracy.
3. Przeciętna liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię zgodnie z planem studiów i programem nauczania oraz jego indywidualną pracę.
4. Punkty ETCS przyznaje się za: zaliczenie każdego z przedmiotów oraz praktyk przewidzianych w planie studiów, a także za przygotowanie pracy dyplomowej.
5. Student uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu przedmiotowi, jeżeli spełni wszystkie wymagania, określone w planie studiów i programie nauczania oraz osiągnie założone efekty kształcenia.
6. Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla każdego semestru wynosi nie mniej niż 30 punktów ECTS, przy czym uzyskana ocena końcowa z poszczególnych przedmiotów nie ma wpływu na wysokość tej liczby.
7. Warunkiem uzyskania wpisu na następny semestr lub rok studiów jest uzyskanie liczby punktów wynikającej z planu studiów i programu nauczania.

Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w planie studiów na każdym z kierunków studiów znajduje się informacja o liczbie punktów ECTS przyporządkowanych do poszczególnych przedmiotów.

Wprowadzenie systemu ECTS w Polsce umożliwiło:
– wymianę studentów między polskimi uczelniami,
– studentom polskim – realizację części studiów na uczelniach zagranicznych,
– studentom zagranicznym – realizację części studiów na uczelniach polskich.

Podstawą istnienia systemu ECTS, która zapewnia równocześnie przejrzystość zasad zaliczania okresów studiów, jest współistnienie następujących elementów:
– Punkty ECTS przyporządkowane do poszczególnych przedmiotów w planie studiów.
– Pakiet Informacyjny – przewodnik po uczelni, poszczególnych wydziałach i kierunkach; w pakiecie zawarte są niezbędne informacje dotyczące organizacji oraz struktury studiów.
– Wykaz zaliczeń (Transfer of Records) – prezentuje osiągnięcia studenta w nauce; zasadą jest, iż powinien być porównywalny z systemami, jakie funkcjonują w innych uczelniach.
– Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) – obowiązuje zarówno uczelnię macierzystą jak i uczelnię przyjmującą (w której student zdecydował się podjąć studia w danym semestrze). Porozumienie dotyczy pełnego uznawania przez uczelnię macierzystą studiów odbywanych w uczelni partnerskiej (jest to porozumienie indywidualne dla każdego studenta). Student, po wybraniu uczelni, w której zamierza odbyć pewien okres studiów, wypełnia specjalny formularz zgłoszeniowy. W porozumieniu z Uczelnianym Koordynatorem ECTS ustala program własnych zajęć na podstawie Pakietu Informacyjnego uczelni przyjmującej.

Pełne uznanie punktów ECTS oznacza, że zaliczenie pewnego etapu studiów na innej uczelni (włącznie z egzaminami i innymi formami zaliczania przedmiotów) uznawane jest za odpowiednik porównywalnego okresu studiów na uczelni macierzystej, pomimo że zakresy programów nauczania obu uczelni mogą się różnić.

Uczelniany Koordynator ds. Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów ECTS

Magdalena Zięba
e-mail: mzieba@wsiz.rzeszow.pl

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019