Formy studiów

Uczelnia prowadzi kształcenie w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

  • studia stacjonarne – zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku
  • studia niestacjonarne – zajęcia prowadzone są średnio co dwa tygodnie, w soboty i niedziele

Organizacja studiów Studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie prowadzone są jako: studia pierwszego stopnia (licencjacie lub inżynierskie), studia drugiego stopnia (magisterskie) oraz jednolite studia magisterskie.

Studia pierwszego stopnia (li­cen­cjac­kie, in­ży­nier­skie) Studia pierwszego stopnia trwa­ją od 6 do 7 se­me­strów (w zależności od kierunku i formy studiów). Koń­czą się obro­ną pra­cy dyplomowej i uzy­ska­niem ty­tu­łu za­wo­do­we­go li­cen­cja­t lub in­ży­nie­r. Wyboru kierunku studiów dokonujesz w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych. Po ukoń­cze­niu studiów pierwszego stopnia moż­na kon­ty­nu­ować na­ukę na stu­diach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia (magisterskie) Studia drugiego stopnia trwa­ją 3 lub 4 se­me­stry (w zależności od kierunku studiów) i są przezna­czo­ne dla absolwentów studiów pierwszego stopnia. Koń­czą się obro­ną pra­cy ma­gi­ster­skiej i uzy­ska­niem ty­tu­łu zawodowego ma­gi­ster. Wyboru kierunku studiów dokonujesz w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych.

Jednolite studia magisterskie Studia realizowane są tylko na kierunku Fizjoterapia i trwają 10 se­me­strów. Koń­czą się obro­ną pra­cy ma­gi­ster­skiej i uzy­ska­niem ty­tu­łu zawodowego ma­gi­ster.

Seminaria doktoranckie Dowiedz się więcej o seminariach doktoranckich w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przejdź na stronę doktorat.wsiz.rzeszow.pl.  

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019