Kwestura

Do obsługi finansowej studentów (d/s rozliczania czesnego i odsetek) zostało utworzone stanowisko mieszczące się w Dziekanacie:

1. W Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 2, pokój 27

W sprawach niezgodności w opłatach czesnego i naliczania odsetek, studenci przyjmowani są w godzinach otwarcia Dziekanatu od wtorku do soboty. W niedzielę i poniedziałek stanowisko jest nieczynne.

Komunikat o płatności czesnego:

Studenci I roku studiów I stopnia opłacają czesne semestralne w terminach:

 • za semestr zimowy do 15-go września,
 • za semestr letni do 10-go lutego.

Studenci I roku studiów II stopnia opłacają czesne semestralne w terminach:

 • za semestr zimowy do 10-go października,
 • za semestr letni do 10-go marca.

Studenci I roku rozpoczynający studia od semestru letniego danego roku akademickiego opłacają czesne za semestr letni do 10-go marca, a za pozostałe semestry studiów w terminach określonych dla studentów kolejnych lat studiów.

Osoby przyjęte na I rok studiów I stopnia po 15 września (dla rozpoczynających studia od semestru zimowego) lub po 10 marca (dla rozpoczynających studia od semestru letniego) oraz osoby przyjęte na I rok studiów II stopnia po 10 października, mają obowiązek uiszczenia czesnego za semestr w pełnej wysokości w dniu złożenia dokumentów rekrutacyjnych.
Osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim korzystające z prawa do rozłożenia czesnego na raty, zobowiązane są uiścić raty co do których upłynął termin płatności, w dniu złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Studenci wyższych lat studiów opłacają czesne:

 • za semestr zimowy do 10-go października,
 • za semestr letni do 10-go marca.

Wysokość czesnego określa załączona tabela:

WYSOKOŚĆ CZESNEGO ZA SEMESTR STUDIÓW

 

Studenci wszystkich lat studiów mogą korzystać z prawa do rozłożenia opłat czesnego na raty. Wysokość poszczególnych rat czesnego i terminy ich płatności przedstawiają poniższe tabele:

WYSOKOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH RAT CZESNEGO TERMINY UISZCZANIA WPŁAT

 

Studentów, którzy opłacili czesne jednorazowo za cały rok studiów z góry w terminie do:

 • 15-go września studenci I roku I stopnia
 • 10-go października studenci I roku II stopnia oraz II roku i lat następnych

nie obejmują podwyżki czesnego wprowadzone w trakcie danego roku akademickiego.

 

Studenci, którzy opłacą czesne semestralnie z góry w terminach (decyduje data wpływu środków na konto Uczelni) do:

 • studenci I roku I stopnia : za semestr zimowy do 15-go września, za semestr letni do 10-go lutego
 • studenci I roku II stopnia oraz studenci pozostałych lat : za semestr zimowy do 10-go października, za semestr letni do 10-go marca

korzystają z prawa do obniżenia wysokości czesnego semestralnie o 50 zł. Studentów, którzy opłacą czesne za cały rok akademicki z góry w terminie (decyduje data wpływu środków na konto Uczelni) do:

 • 15-go września – studenci I roku I stopnia
 • 10-go października – studenci I roku II stopnia oraz studenci pozostałych lat

korzystają z prawa do obniżenia czesnego za 2 semestry o łączną kwotę 100 zł. Opis dowodów wpłat i przelewów płatności za czesne Wszystkich studentów uprasza się o dokładne i czytelne wypełnianie dowodów wpłat lub przelewów. Na blankiecie prosi się o wpisywanie następujących danych:

 • Nr albumu (nie dotyczy wpłaty 1-szej raty przez studentów I roku)
 • Nazwisko i imię
 • Adres
 • Tytuł płatności

Dołączenie tych informacji przyśpieszy nam księgowanie Waszych wpłat na osobistych kontach.

UWAGA: Nr albumu odpowiada numerowi legitymacji

Wszelkie opłaty związane z tokiem studiów należy wpłacać na indywidualne konta bankowe-subkonta.

Numery indywidualnych kont bankowych-subkont, dostępne są dla każdego studenta na WIRTUALNEJ UCZELNI z zakładce KWESTURA\DANE DODATKOWE.

Studenci,którzy nie mają nadanych kont indywidualnych, wpłacają czesne na konto podstawowe.

 

Nr konta: 86 12402614 1111 0000 3963 3628 UWAGA!!! Od 01.07.2012r. na terenie naszej Uczelni  nie prowadzi działalności agencja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. Proszę nie korzystać z konta tej agenci i nie dokonywać wpłat na to konto.

WAŻNE! Fakturę za dokonaną wpłatę można otrzymać tylko w terminie do 7 dni od daty wpłaty.

 

Odsetki W przypadku nieterminowego wpłacania czesnego, naliczane będą odsetki umowne w wysokości 8% w stosunku rocznym za każdy dzień opóźnienia.  

Kwestura i Kasa

Budynek Główny, I piętro pok. A139, A140

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

 

Telefon do obsługi finansowej studentów:

Rzeszów, ul. Sucharskiego 2

(017) 866 12 07

Jolanta Koryl-Tłuczek

e-mail: jtluczek@wsiz.rzeszow.pl

 

Kasa Kwestury nie przyjmuje opłat studenckich.

W sprawach wypłat ewentualnych nadpłat Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 10.00

 

Pozostałe telefony do Kwestury:

017 866 11 17

017 866 12 21

017 866 11 39

017 866 11 48

017 866 11 54

017 866 12 94

017 866 12 01

 

Telefon do Kasy:

017 866 12 10

 

Kwestor WSIiZ:

Marcin Więcek

e-mail: mwiecek@wsiz.rzeszow.pl

 

Pracownicy kwestury:

Wiesława Bukała e-mail: wbukala@wsiz.rzeszow.pl

Mariola Daniel e-mail: mdaniel@wsiz.rzeszow.pl

Anna Dziedzic e-mail: adziedzic@wsiz.rzeszow.pl

Joanna Dziedzic e-mail: jdziedzic@wsiz.rzeszow.pl

Justyna Lwowska e-mail: jlwowska@wsiz.rzeszow.pl

Krzysztof Krupa e-mail: kkrupa@wsiz.rzeszow.pl

Jolanta Koryl-Tłuczek e-mail: jtluczek@wsiz.rzeszow.pl

Katarzyna Gajewska e-mail: kgajewska@wsiz.rzeszow.pl

Diana Żarów e-mail: dzarow@wsiz.rzeszow.pl   

Katarzyna Chmiel e-mail: kchmiel@wsiz.rzeszow.pl   

Przemysław Bytnar e-mail: pbytnar@wsiz.rzeszow.pl   

Kwestura

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020