Warsztaty Biznesowe

Warsztaty BiznesoweWarsztaty Biznesowe

„Warsztaty Biznesowe – załóż własną firmę” służą kształtowaniu umiejętności miękkich oraz twardych, pozwalających na przygotowanie ich uczestników przede wszystkim do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również zdobycia kompetencji przydatnych m.in. w pracach zespołowych. Ich cechą jest m.in. położenie akcentu na zdolności komunikacyjne, a także umiejętność pracy w grupie. Z tego też względu, jest to propozycja zarówno dla osób, które myślą o założeniu własnej firmy, jak i tych osób, które nie są w tym momencie jeszcze zdecydowane na postawienie pierwszych kroków w kierunku własnego biznesu.

Celem warsztatów jest z jednej strony umożliwienie ich adresatom tj. studentom różnych kierunków zdobycia wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z drugiej zaś uzyskania umiejętności, które mogą się przydać nie tylko podczas prowadzenia własnej firmy, lecz także w każdym aspekcie odnoszącym się do skutecznego funkcjonowania na rynku pracy. Finalnie, uczestnictwo w warsztatach to okazja do poznawania osób myślących o własnym biznesie, nawiązywania kontaktów i współkreowania pomysłów, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami gospodarczymi. 

 

Patronat nad “Warsztatami Biznesowymi – załóż własną firmę” objęli:

Warsztaty Biznesowe

Warsztaty Biznesowe

Biuro Warsztatów:
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, 
p. 248 (
Instytut Badań i Analiz Finansowych), 

e-mail: kontakt@ibaf.edu.pl
tel.: 17 866 11 85

Warsztaty Biznesowe

Regulamin

Charakter edycji: Edycja dwusemestralna (łącznie 78h zajęć)

Zajęcia odbywają się w każdą środę, co 2 tygodnie, pierwsze z nich miały miejsce 27 marca 2019 r. 

Zajęcia będą odbywają się modułowo i zostały uporządkowane w sposób możliwie jak najlepiej
odzwierciedlający ścieżkę zakładania i prowadzenia własnej firmy. 

Tematyka zajęć (dokładny opis dostępny u dołu strony):
• Kreowanie koncepcji biznesowych
• Warsztat kreatywności, 
• Warsztat autoprezentacji
• Techniki sprzedaży i lojalność klienta 
• Marketing, 
• Formy prowadzenia działalności gospodarczej
• Źródła finansowania biznesu
• Zagadnienia uproszczonej księgowości
• Formy opodatkowania

Korzyści wynikające z uczestnictwa w Warsztatach Biznesowych:
• Uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej zakładania i prowadzenia biznesu, 
• Budowanie umiejętności praktycznego stosowania zagadnień poznanych w trakcie warsztatów;
• Kształtowanie umiejętności przydatnych tak w biznesie jak i poza nim; 
• Doświadczenie pracy zespołowej, kreowanie umiejętności współdecydowania, podejmowania wyzwań i wytrwałości w dążeniu do realizacji założonych celów; 
• Możliwość konsultacji własnych pomysłów na biznes;
• Dzielenie się pomysłami, wiedzą i doświadczeniem, co może zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami biznesowymi;
• Kształtowanie umiejętności miękkich. 

Na zakończenie warsztatów zostanie przeprowadzony konkurs na najlepszą koncepcję biznesową – zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną pokrywającą koszty udziału w warsztatach!

Warsztaty Biznesowe

Konkurs będzie miał miejsce 13.02.2020 r., godz. 15:30 w sali RA17
Po zakończeniu konkursu odbędzie się wręczenie certyfikatów ukończenia Warsztatów Biznesowych!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Warsztaty Biznesowe

PROGRAM WARSZTATÓW BIZNESOWYCH – EDYCJA 2019

Kreowanie koncepcji biznesowych (6h)
Podczas zajęć uczestnicy nabędą wiedzę na temat możliwości i sposobów kreowania koncepcji biznesowych. Dowiedzą się podstawowych założeń budowania koncepcji biznesu w oparciu o biznes plan – od tworzenia pomysłu, poprzez selekcję i weryfikację założeń dotyczących grupy docelowej klientów, czy oceny ryzyka działalności na etapie planowania.
Przedmiot wprowadzający z elementami studium przypadku.
Prowadzący: mgr Joanna Świętoniowska

Warsztat kreatywności (6h)
Uczestnicy nabędą umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów, a poprzez wykonywane zadania i pracę zespołową zwiększą swój potencjał osobowościowy, aby następnie móc wykorzystać go w rozwoju swoich własnych koncepcji biznesowych
Przedmiot o charakterze praktycznym.
Prowadzący: mgr Karolina Palimąka

Warsztat autoprezentacji (6h)
Uczestnicy dowiedzą się czym jest profesjonalny wizerunek, jaka jest rola pierwszego wrażenia w kontaktach biznesowych oraz jak zainteresować słuchacza swoją prezentacją. Ponadto dowiedzą się, o sposobach komunikacji z interesariuszami przedsiębiorstwa (klientami i partnerami biznesowymi), poznają elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, jak również wykształcą u siebie umiejętność prezentowania własnych pomysłów.
Przedmiot o charakterze praktycznym.
Prowadzący: dr Barbara Przywara

Techniki sprzedaży i lojalność klienta (6h)
Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat budowania relacji oraz lojalności klientów, jak również dowiedzą się o skutecznych technikach sprzedaży. Warsztat przygotuje uczestników do prowadzenia profesjonalnej obsługi klienta poprzez budowanie lojalności wobec przedsiębiorstwa.
Przedmiot z elementami studium przypadku.
Prowadzący: dr Jacek Rodzinka

Formy prowadzenia działalności gospodarczej (12h)
Podczas zajęć uczestnicy zdobędą wiedzę na temat możliwych form działalności gospodarczej, które zostaną bardzo szczegółowo przedstawione – wraz z omówieniem wymogów prawnych, kwestii formalnych związanych z podejmowaną działalnością, jak również zalet i wad każdego rozwiązania.
Przedmiot z elementami studium przypadku.
Prowadzący: dr Tomasz Skica

Źródła finansowania biznesu (6h)
Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę na temat dostępnych źródeł finansowania biznesu na każdym etapie działalności, ze szczególnym uwzględnieniem fazy rozpoczynania działalności gospodarczej. Podczas zajęć zostaną omówione mocne i słabe strony każdego z dostępnych źródeł.
Przedmiot z elementami studium przypadku.
Prowadzący: mgr Ulyana Dzyuma-Zaremba

Zagadnienia uproszczonej księgowości (6h)
Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości, ze szczególnym uwzględnieniem najpopularniejszych form księgowości.
Przedmiot z elementami studium przypadków.
Prowadzący: mgr Artur Chmaj

Formy opodatkowania oraz obowiązki wobec instytucji państwowych (12h)
Podczas warsztatów pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Izby Administracji Skarbowej wyjaśnią zagadnienia istotne z perspektywy przedsiębiorców na każdym etapie działalności tj. obowiązki wobec instytucji państwowych takich jak ZUS i US. Uczestnicy dowiedzą się, jakie formy opodatkowania są dostępne dla poszczególnych form działalności, a także jakie obowiązki muszą wypełnić w obszarze ubezpieczeń społecznych.
Przedmiot z elementami studium przypadków.
Prowadzący: przedstawiciele instytucji – Krajowej Administracji Skarbowej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o. Rzeszów. 

Marketing (6h)
Uczestnicy zdobędą wiedzę z obszaru podstawowych zagadnień marketingowych, takich jak m. in. cykl życia produktu, a także narzędzia wspomagające analizę otoczenia przedsiębiorstwa (np. analiza 5 sił Portera). Ponadto uczestnicy zajęć uzyskają wiedzę na temat funkcjonujących modeli biznesu i sposobów skutecznego dotarcia do potencjalnych klientów.
Przedmiot z elementami studium przypadku.
Prowadzący: dr Robert Góra

Gra symulacyjna (12h)
Celem gry symulacyjnej jest praktyczne sprawdzenie zdobytej w trakcie warsztatów wiedzy. Uczestnicy poznają, jak ważne jest planowanie strategiczne, przemyślane decyzje marketingowe, ale przede wszystkim w wirtualnej rzeczywistości doświadczą, jak podejmować decyzje uwzględniające wszystkie obszary funkcjonowania firmy.
Przedmiot o charakterze praktycznym.
Prowadzący: mgr Małgorzata Leśniowska – Gontarz

Warsztaty Biznesowe

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020