Cele i zadania USZJK

Cele i zadania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Do podstawowych celów Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia należą:

 • podnoszenie jakości procesu kształcenia,
 • zapewnienie zgodności realizacji procesu kształcenia z obowiązującymi programami studiów,
 • doskonalenie programów studiów oraz dostosowywanie ich do potrzeb rynku pracy,
 • optymalizacja warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Do głównych zadań Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia należą:

 • ocena programów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, w tym poziomu dostosowania programów studiów do wymogów rynku pracy,
 • ocena jakości procesu kształcenia i warunków jego realizacji, w tym:
  • ocena wyników ankiet studenckich oraz hospitacji zajęć (stanowiąca m.in. podstawę polityki kadrowej prowadzonej przez Uczelnię),
  • ocena zgodności procesu kształcenia z kartami przedmiotów, stanowiącymi obowiązującą podstawę programową dla realizacji poszczególnych przedmiotów,
  • ocena warunków kształcenia, w tym m.in.: infrastruktury dydaktycznej, liczebności grup studenckich, dostępności kadry akademickiej dla studentów, dostępu do biblioteki i czytelni, wielkość księgozbioru,
 • opracowywanie oraz wdrażanie procedur, metod i narzędzi oceny jakości i przebiegu kształcenia oraz raportowania wyników,
 • podejmowanie na wszystkich etapach procesu kształcenia działań doskonalących, mających na celu podniesienie jakości programów i procesu kształcenia.

Zadania USZJK są realizowane w cyklach działań obejmujących planowanie i realizację, a następnie ocenę i wdrożenie działań naprawczych.

Najważniejszym elementem powyższych procedur jest planowanie i realizacja działań naprawczych (tzw. rekomendacji), opracowywanych na dwóch poziomach – przez Zespoły ds. Jakości Kształcenia (ZJK) działające na poziomie Kolegiów oraz Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia (UZJK) działający na poziomie Uczelni.

Cele i zadania USZJK

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020