Struktura USZJK

Struktura Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Strukturę Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK) tworzą Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia (UZJK) oraz Zespoły ds. Jakości Kształcenia (ZJK) działające w ramach Kolegiów.

 

W skład Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia wchodzą:

  • Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia – przewodniczący,
  • przewodniczący Zespołów ds. Jakości Kształcenia działających w ramach Kolegiów,
  • kierownik Działu Nauczania,
  • przewodniczący Samorządu Studenckiego – przedstawiciel Studentów,
  • przedstawiciel Biura ds. Jakości Kształcenia – sekretarz.

W skład Zespołów ds. Jakości Kształcenia działających w ramach Kolegiów wchodzą:

  • Dziekan Kolegium – przewodniczący,
  • prodziekani ds. kierunków prowadzonych w ramach Kolegium,
  • przedstawiciele nauczycieli akademickich na kierunkach prowadzonych w ramach Kolegium – wskazani przez Dziekana Kolegium,
  • przedstawiciele studentów reprezentujący wszystkie kierunki prowadzone w ramach Kolegium – wskazani przez Samorząd Studencki,
  • sekretarz – wskazany przez Dziekana Kolegium.

Za planowanie i bieżącą realizację procesu kształcenia odpowiedzialny jest prodziekan (najniższy poziom struktury USZJK, wspomagany w realizacji swoich działań przez Radę Pionu Nauczania, której przewodniczy Prorektor ds. Nauczania) oraz pomocnicze jednostki organizacyjne. Nadzór nad funkcjonowaniem USZJK sprawuje Rektor przez Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia i Biuro ds. Jakości Kształcenia.

Struktura USZJK

Struktura USZJK

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020