Oferty pracy we WSIiZ

Praca we WSIiZ

Procedura rekrutacji:

 • Złożenie przez kandydatów dokumentów aplikacyjnych zgodnie z wymogami BDP;
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu podania zapraszamy wybranych kandydatów na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z pracownikiem BDP;
 • Osoby, które zostały zaopiniowane pozytywnie przez BDP zostają zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną z Rektorem WSIiZ;
 • Dodatkowo pracownicy naukowo – dydaktyczny w trakcie rozmowy z Rektorem proszeni są o zaprezentowanie swoich umiejętności dydaktycznych po uprzednim przygotowaniu prezentacji multimedialnej na dowolnie wybrany przez siebie temat.

Prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych w formie elektronicznej na adres bdp@wsiz.rzeszow.pl.

Jeśli nie macie Państwo możliwości zeskanowania wymaganych dokumentów,  prosimy o wysłanie ich pocztą lub dostarczenie ich osobiście na adres podany w prawej kolumnie.

Prosimy o składanie następujących dokumentów:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Ksero dyplomu/ów
 • Dorobek naukowy
 • Referencje (mile widziane)
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych (treść poniżej)

Kandydat w trakcie pisania rozprawy doktorskiej dodatkowo proszony jest o dostarczenie opinii promotora pracy doktorskiej i dorobek naukowy.

U W A G A !
Rozpatrujemy tylko kompletne dokumenty aplikacyjne.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.
 • We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: iod@wsiz.rzeszow.pl.

 

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:

a)      realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w dokumentach rekrutacyjnych/ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:


b) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

 

Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila: iod@wsiz.rzeszow.pl 

Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgody, o której mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu BDP oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, uczelnie powiązane z Administratorem danych (na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych), dostawcy usług hostingowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prosimy o dołączenie do aplikacji podpisanej / -ych klauzuli / klauzul o treści:

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam , iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę przez  Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.rzeszow.pl

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam , iż  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.rzeszow.pl

 
Bez takiej zgody nie możemy rozpatrywać Państwa podań.

A K T U A L N E   O F E R T Y   P R A C Y

 
 
Oferty pracy dla naukowców dostępne są na stronie wsiz.rzeszow.pl/nauka-i-badania/praca-dla-naukowcow
 
 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ogłasza konkurs na stanowisko
 

Asystenta /Asystentki w Biurze Rektora i Prezydenta

 
Opis stanowiska/zakres obowiązków:
Osoba pracująca na tym stanowisku, będzie odpowiedzialna za prowadzenie Biura Rektora i Prezydenta, obieg dokumentów, korespondencję, umawianie rozmów/spotkań, prowadzenia grafika spotkań/pracy członków biura,  przyjmowanie gości. Poza tym będzie odpowiedzialna za sporządzanie na potrzeby Rektora lub Prezydenta sprawozdań, raportów, analiz, prezentacji, sporządzanie pism w języku angielskim, tłumaczenie dokumentów 
z języka angielskiego, tłumaczenie symultaniczne rozmów/spotkań w zakresie języka angielskiego. Osoba będzie dbać o pozytywny wizerunek uczelni, a także utrzymywać kontakty z klientami/partnerami uczelni.
 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów magisterskich/II stopnia
 • Warunek konieczny: biegła znajomość języka angielskiego 
 • Wysoka kultura osobista i nienaganna aparycja
 • Komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktu
 • Łatwość w sporządzaniu sprawozdań i przygotowywaniu pism urzędowych
 • Samodzielność w działaniu
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne
 • Umiejętność radzenia sobie w pracy pod presją czasu
 • Mile widziana znajomość etykiety biznesu
 
Oferujemy:
 • Interesującą pracę w pełnym wymiarze godzin w środowisku akademickim
 • Bezpośredni kontakt z Władzami oraz Gośćmi Uczelni
 • Udział w ciekawej przygodzie zawodowej, w której można zyskać doświadczenie i wiedzę multidyscyplinarną
 • Udział w szkoleniach podnoszących umiejętności administracyjne
 • Pracę w zgranym zespole
 
Osoby zainteresowane prosimy przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mai: bdp@wsiz.rzeszow.pl
 
Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli/klauzul:  https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/jednostki-WSIiZ/lista-jednostek/biuro-doradztwa-personalnego/Strony/oferty-pracy-w-WSIiZ.aspx

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”)  oświadczam , iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę przez  Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.rzeszow.pl

  

……………………………………………………………………………………..

data

…………………………………………………………………………………………..

podpis kandydata

  

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) oświadczam , iż  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.rzeszow.pl

  

……………………………………………………………………………………..

data

…………………………………………………………………………………………..

podpis kandydata

 

 

 
 
 
 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ogłasza konkurs na stanowisko
 
 

Pedagoga

w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym

 

Wymagania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe, tytuł zawodowy magistra w zakresie pedagogiki
 • Mile widziane doświadczenie w pracy
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się z młodzieżą
 • Zaangażowanie i inicjatywa
 • Wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na zastępstwo (ok 1 rok)
 • Pracę w interesującą pracę w środowisku akademickim
 • Pracę w zgranym, dynamicznym zespole

Oferty tj.:

CV i LM wraz z odręcznie podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres:

Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

lub

bdp@wsiz.rzeszow.pl

z dopiskiem „Pedagog”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.  Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli/klauzul:  https://www.wsiz.rzeszow.pl/pl/Uczelnia/jednostki-WSIiZ/lista-jednostek/biuro-doradztwa-personalnego/Strony/oferty-pracy-w-WSIiZ.aspx

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”)  oświadczam , iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę przez  Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.rzeszow.pl

  

……………………………………………………………………………………..

data

…………………………………………………………………………………………..

podpis kandydata

  

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) oświadczam , iż  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.rzeszow.pl

  

……………………………………………………………………………………..

data

…………………………………………………………………………………………..

podpis kandydata

 

 

 

 
 
Oferty pracy we WSIiZ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020