Oferty pracy we WSIiZ

Praca we WSIiZ

Procedura rekrutacji:

 • Złożenie przez kandydatów dokumentów aplikacyjnych zgodnie z wymogami BDP;
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu podania zapraszamy wybranych kandydatów na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z pracownikiem BDP;
 • Osoby, które zostały zaopiniowane pozytywnie przez BDP zostają zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną z Rektorem WSIiZ;
 • Dodatkowo pracownicy naukowo – dydaktyczny w trakcie rozmowy z Rektorem proszeni są o zaprezentowanie swoich umiejętności dydaktycznych po uprzednim przygotowaniu prezentacji multimedialnej na dowolnie wybrany przez siebie temat.

Prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych w formie elektronicznej na adres bdp@wsiz.rzeszow.pl.

Jeśli nie macie Państwo możliwości zeskanowania wymaganych dokumentów,  prosimy o wysłanie ich pocztą lub dostarczenie ich osobiście na adres podany w prawej kolumnie.

Prosimy o składanie następujących dokumentów:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Ksero dyplomu/ów
 • Dorobek naukowy
 • Referencje (mile widziane)
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych (treść poniżej)

Kandydat w trakcie pisania rozprawy doktorskiej dodatkowo proszony jest o dostarczenie opinii promotora pracy doktorskiej i dorobek naukowy.

U W A G A !
Rozpatrujemy tylko kompletne dokumenty aplikacyjne.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.
 • We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: iod@wsiz.rzeszow.pl.

 

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:

a)      realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w dokumentach rekrutacyjnych/ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:


b) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

 

Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila: iod@wsiz.rzeszow.pl 

Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgody, o której mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 2 lat. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu BDP oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, uczelnie powiązane z Administratorem danych (na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych), dostawcy usług hostingowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prosimy o dołączenie do aplikacji podpisanej / -ych klauzuli / klauzul o treści:

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W REKRUTACJI
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam , iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę przez  Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.rzeszow.pl

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam , iż  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez wymienione firmy.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: bdp@wsiz.rzeszow.pl

 
Bez takiej zgody nie możemy rozpatrywać Państwa podań.

A K T U A L N E   O F E R T Y   P R A C Y

 
 
Oferty pracy dla naukowców dostępne są na stronie wsiz.rzeszow.pl/nauka-i-badania/praca-dla-naukowcow
 
 
 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
ogłasza konkurs na stanowisko
 

SPECJALISTA DS. KADROWYCH

 
 
Opis stanowiska/zakres obowiązków:
 • Wykonywanie prac związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • Przygotowywanie wniosków o emerytury i renty
 • Kwestie związane z ZUS
 • Inne zagadnienia dotyczące stosunku pracy pracownika
 
Wymagania wobec kandydatów:
 • Wykształcenie wyższe, tytuł zawodowy magistra
 • Wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub pokrewne
 • Bardzo dobra znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i przepisów emerytalnych
 • Mile widziana znajomość przepisów o szkolnictwie wyższym
 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office, programu Płatnik
 • Mile widziana znajomość programu POLON
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego
 
Dodatkowo mile widziane:
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się
 • Umiejętność kreatywnego, analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres
 • Zaangażowanie i inicjatywa
 • Wysoka kultura osobista
 
Oferujemy:
 • Umowę o pracę 
 • Pracę w młodym, twórczym zespole
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 
Oferty tj.:
CV i LM wraz z odręcznie podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (treść powyżej) prosimy kierować na adres:
 
Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
lub
bdp@wsiz.rzeszow.pl
 
z dopiskiem „Specjalista – Dział Kadr”
 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019