Dział Nauczania

Do zakresu obowiązków Działu Nauczania należy m.in.:

 • nadzorowanie przygotowania planów studiów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami,
 • ewidencjonowanie i archiwizowanie planów studiów,
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu nauczania dla ministra właściwego ds. szkolnictwa,
 • opracowywanie analiz i informacji dotyczących kosztów realizacji procesu dydaktycznego,
 • przygotowanie projektów zarządzeń dotyczących procesu dydaktycznego,
 • przygotowanie projektu regulaminu studiów,
 • koordynowanie prac nad przygotowaniem wniosków do ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia,
 • koordynowanie przygotowania obsady zajęć dydaktycznych,
 • inicjowanie i koordynowanie akcji przygotowania sylabusów,
 • nadzorowanie i rozliczanie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich,
 • kontrolowanie realizacji i rozliczanie zajęć dydaktycznych,
 • rozliczanie zaliczeń, egzaminów, wpisów warunkowych, awansów i różnic programowych,
 • rozliczanie obron prac dyplomowych,
 • gromadzenie i archiwizowanie przykładowych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych studentów.

ROZLICZANIE ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH

 
Pensum dydaktyczne i godziny ponadwymiarowe

Okresem rozliczeniowym wykonywania pensum dydaktycznego jest rok akademicki. Obliczenia liczby godzin dydaktycznych przepracowanych przez nauczyciela akademickiego dokonuje się według zasad określonych w Regulaminie pracy. W trakcie roku akademickiego dokonywane jest wstępne rozliczenie godzin ponadwymiarowych i zaliczkowa wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych. Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych następuje do 14-go dnia miesiąca, po miesiącu w którym dokonano rozliczenia godzin ponadwymiarowych. Wypłata następuje na podstawie zestawień przygotowywanych przez Dział Nauczania. Wstępne rozliczenie godzin ponadwymiarowych z tytułu realizacji zajęć dydaktycznych (w tym zajęć projektowych i zajęć e-learning) następuje dwa razy w roku akademickim, tj. w lutym (zajęcia w ramach semestru zimowego) i w czerwcu (zajęcia w ramach semestru letniego). Wstępne rozliczenie godzin ponadwymiarowych z tytułu realizacji egzaminów w I terminie następuje dwa razy w roku akademickim, tj. w lutym (egzaminy przeprowadzone w ramach semestru zimowego) i w czerwcu (egzaminy przeprowadzone w ramach semestru letniego).

Wstępne rozliczenie godzin ponadwymiarowych z tytułu realizacji egzaminów w II i III terminie następuje dwa razy do roku akademickim, tj. w maju i w listopadzie. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych jest dopełnienie przez nauczyciela akademickiego (w terminie do 1. dnia miesiąca, w którym ma nastąpić wypłata) wszelkich obowiązków związanych z pracą dydaktyczną, tj. złożenie wymaganych:

 • syllabusów,
 • podpisanych protokołów z ocenami z zaliczeń i egzaminów,
 • harmonogramów konsultacji do zajęć projektowych i e-learning,
 • próbek prac z egzaminów/zaliczeń z wykładów i konwersatoriów,
 • próbek prac dla wskazanych losowo grup ćwiczeniowych, laboratoryjnych i e-learning,
 • prac projektowych studentów.

Rozliczenie dodatku dydaktycznego z tytułu poprawy pracy dyplomowej i przygotowania studenta do obrony, recenzji pracy dyplomowej oraz pracy w komisji przeprowadzającej egzaminy dyplomowe następuje trzy razy w roku akademickim, tj. za:

 • obrony zrealizowane do 31 marca,
 • obrony zrealizowane do 31 lipca,
 • obrony zrealizowane do 30 września.

Zadania dydaktyczne rozliczane z umowy zlecenia

Rozliczenie z tytułu realizacji zajęć dydaktycznych następuje dwa razy w roku akademickim, po wykonaniu przez nauczyciela akademickiego zajęć zaplanowanych na dany semestr, chyba że umowa zlecenia danego nauczyciela stanowi inaczej. Rozliczenie z tytułu realizacji zajęć projektowych i zajęć e-learning następuje dwa razy w roku akademickim, po wykonaniu przez nauczyciela akademickiego zajęć zaplanowanych na dany semestr. Rozliczenie z tytułu realizacji egzaminów w I terminie następuje dwa razy w roku akademickim, po przeprowadzeniu przez nauczyciela akademickiego egzaminów zaplanowanych na dany semestr. Rozliczenie z tytułu przeprowadzenia egzaminów w II i III terminie następuje nie wcześniej niż:

 • 25 maja po semestrze zimowym,
 • 25 listopada po semestrze letnim.

Rozliczenie z tytułu poprawy pracy dyplomowej i przygotowania studenta do obrony, recenzji pracy dyplomowej oraz pracy w komisji przeprowadzającej egzaminy dyplomowe następuje trzy razy w roku akademickim, tj. za:

 • obrony zrealizowane do 31 marca,
 • obrony zrealizowane do 31 lipca,
 • obrony zrealizowane do 30 września.

Wypłata wynagrodzenia za zadania objęte umową zlecenia następuje do 14-go dnia miesiąca, po miesiącu w którym dokonano rozliczenia. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest podpisanie przez nauczyciela akademickiego rachunków (w terminie do 1. dnia miesiąca, w którym ma nastąpić wypłata) oraz dopełnienie w tym terminie wszelkich obowiązków związanych z pracą dydaktyczną, tj. złożenie wymaganych:

 • syllabusów,
 • podpisanych protokołów z ocenami z zaliczeń i egzaminów,
 • harmonogramów konsultacji do zajęć projektowych i e-learning,
 • próbek prac z egzaminów/zaliczeń z wykładów i konwersatoriów,
 • próbek prac dla wskazanych losowo grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych,
 • prac projektowych studentów.

Koszty dojazdów i noclegów
Rozliczenie kosztów dojazdu na zajęcia oraz kosztów noclegu mogą składać jedynie ci nauczyciele akademiccy, którym przysługuje zwrot kosztów na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
Rozliczenie kosztów należy złożyć do 1. dnia miesiąca, w którym ma nastąpić wypłata.
Warunkiem rozliczenia kosztów dojazdu i noclegu jest przedłożenie przez nauczyciela akademickiego oryginałów biletów oraz zapłaconych rachunków hotelowych.

Jeśli zajęcia dydaktyczne (w tym seminaria dyplomowe) zaplanowane są na kilka dni następujących po sobie – rozliczenie kosztów dojazdu przysługuje nauczycielom akademickim tylko raz: za przyjazd w pierwszym dniu zajęć i za powrót w ostatnim dniu zajęć. Zasada ta dotyczy wyłącznie tych nauczycieli, którzy w umowie mają zagwarantowany zwrot kosztów noclegu.

 

KONTAKT

Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, I piętro pok. 102 i 103

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00

dyżur rozliczeniowy w w wybrane soboty w godzinach: 10:00 – 15:00

Kierownik (pok. 102)

Marta Sławińska, tel. 17/ 866 1402, e-mail: mslawinska@wsiz.rzeszow.pl

Zastępca Kierownika

Beata Szajna-Kapusta, tel. 17/ 866 1405, e-mail: bszajna@wsiz.rzeszow.pl

Pracownicy jednostki (pok. 103):

Teresa Kataniak, tel. 17/ 866 1175, e-mail: tkataniak@wsiz.rzeszow.pl

Anna Krupa, Magdalena Jucha, tel. 17/ 866 1249

Joanna Krawiec, Angelika Gumieniak, tel. 17 / 866 1156

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019