Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”

Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty” jest organizacją pożytku publicznego powołaną przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu dla wspierania rozwoju uzdolnionych uczniów, studentów i absolwentów, a także świadczenia pomocy młodym pracownikom naukowym.

                                 Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”

 

Fundacja posiada osobowość prawną.

Fundacja jako organizacja pozarządowa prowadzi działalność pożytku publicznego, a jej dochodami są środki pochodzące z wpłat z tytułu 1% podatku od osób fizycznych. Środki te wykorzystywane są przede wszystkim na realizację programu stypendialnego oraz programu wsparcia młodzieży uczącej się i studiującej, wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości uczniów, studentów i absolwentów oraz dofinansowanie i wspieranie szkoleń, kursów i warsztatów mających na celu przygotowanie do podjęcia pracy.

W ramach działalności statutowej, Fundacja realizuje program rozwoju talentów, którego celem jest podejmowanie inicjatyw służących aktywizacji uzdolnionej młodzieży, pomoc w rozwijaniu talentów twórczych i artystycznych oraz wsparcie kół zainteresowań, klubów działających w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Fundacja działa w oparciu o zatwierdzony przez Radę Fundacji Statut. Cele określone w Statucie realizowane są m.in. poprzez:

1. Promowanie i rozwijanie talentów, szczególnie w obszarach nauki, edukacji, kultury i sztuki,
2. Przyznawanie stypendiów (nagród rzeczowych) dla wyróżniających się uczniów i studentów,
3. Przyznawanie stypendiów oraz grantów naukowych i dydaktycznych nauczycielom z przeznaczeniem na rozwój naukowy,
4. Wspieranie, dofinansowanie i organizowanie wykładów, kursów, konkursów i szkoleń mających na celu poprawę ogólnego poziomu edukacji społeczeństwa oraz przygotowanie do objęcia nowych stanowisk w życiu zawodowym i społecznym,
5. Wspomaganie i promocję inicjatyw naukowych kadry naukowo-dydaktycznej,
6. Realizację programów naukowo-badawczych, w szczególności dotyczących efektywności systemu kształcenia oraz jakości pracy dydaktycznej nauczycieli,
7. Realizację programów i projektów dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli, w kraju i za granicą,
8. Umożliwienie uczniom i studentom zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w projektach naukowo-badawczych,
9. Promowanie uzdolnionych uczniów i studentów, niesienie im pomocy w doskonaleniu umiejętności i zdobywaniu wiedzy w różnych dziedzinach poprzez udzielanie fachowej pomocy merytorycznej oraz materialnej,
10. Organizowanie lub dofinansowanie wyjazdów uczniów i studentów na seminaria, konferencje i zjazdy naukowe, szkolenia, kursy, olimpiady krajowe i zagraniczne, mające na celu edukację i rozwój talentów,
11. Prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej,
12. Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji dzieci i młodzieży związanej z rozwojem talentów i zainteresowań,
13. Tworzenie, prowadzenie oraz wspieranie projektów dot. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym w szczególności projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych i starszych,
14. Wspieranie organizacyjne i finansowe działalności organizacji studenckich.

Od 2013 r. Fundacja wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zrealizowała cztery edycje projektu pt. „Wirtualny Menedżer II – konkurs ekonomiczny dla uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych” dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Głównym celem projektu jest wykształcenie postaw przedsiębiorczych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Cel projektu jest realizowany poprzez przeprowadzenie konkursu ekonomicznego „Wirtualny Menedżer” z wykorzystaniem gry symulacyjnej „Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne”. Umiejętności nabyte przez uczniów w ramach projektu są przydatne w olimpiadach i innych konkursach przedmiotowych, pracach kół naukowych. Działania projektu mają stanowić zachętę do kontynuacji nauki na kierunkach ekonomicznych oraz pomoc w kształtowaniu ścieżki kariery zawodowej poprzez uświadamianie uczniom umiejętności i kompetencji potrzebnych do pracy w charakterze menedżera. Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanego projektu znajdują się na stronie: http://wm.wsiz.pl/

W 2016 r. Fundacja wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zrealizowała realizowała projekt pt.: „Praktyczne wykorzystanie narzędzi finansowych w życiu codziennym” dofinansowany ze środków  Narodowego Banku Polskiego. 12 oraz 13 grudnia 2016 roku odbyły się bezpłatne warsztaty  dla studentów uczelni z województwa podkarpackiego dotyczące wykorzystania narzędzi finansowych w życiu codziennym. W zajęciach wzięło udział w sumie 60 osób, podzielone były one na trzy bloki tematyczne: zarządzanie budżetem domowym (podstawy finansów i cele finansowe, planowanie i kontrolowanie wydatków); instytucje i usługi finansowe oraz zasady funkcjonowania i inwestowania na rynku kapitałowym, zakładania działalności gospodarczej i źródeł jej finansowania.

W okresie od września 2007 do grudnia 2013 roku w ramach Fundacji działała Szkoła Matematyczno-Informatyczna, która była niepubliczną placówką oświatową umożliwiającą młodzieży gimnazjów i liceów rozwijanie uzdolnień z zakresu informatyki, matematyki oraz fizyki. Z zajęć tych prowadzonych w tematycznych grupach korzystało corocznie kilkudziesięciu uczniów gimnazjów oraz liceów z Rzeszowa i okolic.

Działalność Fundacji obejmuje także:
•    coroczne dofinansowywanie „Dnia otwartego kół naukowych i organizacji studenckich”,
•    coroczne dofinansowywanie Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych „Nauka I Pasja – Kluczem Do Sukcesu”,
•    ffundowanie nagród dla uczestników m.in. „Warsztatów biznesowych- załóż własną firmę”, konkursu Maratonu Kreatywnego Myślenia, nagród dla 10 finalistów II etapu Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności  współorganizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
•    wspieranie inicjatyw kół naukowych – np. dofinansowanie organizacji zawodów programi-stycznych CodeCamp zorganizowanych przez Koło Naukowe Nowych Technologii Programi-stycznych w 2015 r.

Chcesz wspomóc Naszą Fundację?

Wskaż naszą Fundację jako beneficjenta wpłaty 1% podatku.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu możesz przekazać nam 1% swojego podatku, wpisując w odpowiednie rubryki swojej deklaracji podatkowej dane:
nr KRS: 0000068639
nazwa organizacji: Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”

Przekaż darowiznę

Zrób wpłatę na konto Fundacji: 60 1500 1100 1211 0002 8210 0000, wpisując w treści przelewu “Darowizna na Fundację Na rzecz nauki i edukacji – talenty”

Dane do przelewu:

Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
Nr konta: 60 1500 1100 1211 0002 8210 0000
Tytuł przelewu: Darowizna na Fundację „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”

Każda przekazana Fundacji kwota zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Fundacji i uwzględniona w regularnie przez nas publikowanej szczegółowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Czasami wystarczy naprawdę niewiele, by uczynić coś wyjątkowego!

Liczymy na Państwa wsparcie!

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019