Projekt “Uczelnia dla III wieku”

Projekt “Uczelnia dla III wieku”

Projekt „Uczelnia dla III wieku”

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania realizuje projekt „Uczelnia dla III wieku” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Projekt przeznaczony jest dla osób z województwa podkarpackiego w wieku powyżej 50 lat, zarówno kobiet i mężczyzn (w tym również osób niepełnosprawnych).

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez rozwój oferty WSIiZ w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, dzięki realizacji programu warsztatów i szkoleń dla 200 osób, prowadzonych do 31.12.2020. Osiągnięcie celu nastąpi poprzez objęcie wsparciem osób, które wezmą udział w działaniach dydaktycznych (kursach, warsztatach, szkoleniach) realizowanych przez WSIiZ wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji.

Uczestnicy będą mieć możliwość wzięcia udziału w nieodpłatnych kursach i warsztatach opartych na programach będących odpowiedzią na potrzeby grupy seniorów.

Okres realizacji projektu: do 31.12.2020 r.

W ramach projektu realizowane będą trzy moduły:
1. Obywatel świata 50+
•    Kursy języków obcych :
– kurs j. angielskiego na poziomie A1 i A2 (jesień 2019)
– kurs j. niemieckiego na poziomie A1(jesień 2019)
– kurs j. angielskiego na poziomie A1 i B1 (2020)
– kurs j. rosyjskiego na poziomie A1 (2019)
– kurs j. włoskiego na poziomie A1 (2019)

Planowane efekty: rozwój kompetencji kluczowych porozumiewanie się w językach obcych; umiejętność uczenia się; świadomość i ekspresja kulturalna oraz następujących kompetencji w zakresie: aktywizacji społecznej i zawodowej, rozwój zainteresowań, zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

2. W zdrowym ciele zdrowy duch
•    Kurs „Edukacja żywieniowa osób 50+”(jesień 2019)
•    Kurs „Zdrowy kręgosłup lepsza jakość życia” (maj-czerwiec 2019 i 2020)
•    Kurs „Podstawy masażu dla osób po 50 roku życia” (jesień 2019 i 2020)
•    Kurs samoobrony(jesień 2019)

Planowane efekty: rozwój kompetencji kluczowych: umiejętność uczenia się; świadomość i ekspresja kulturalna, oraz następujących kompetencji w zakresie aktywizację społeczną i zawodową; poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej; zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

3. Hobby dla seniora
•    Trening pamięci i koncentracji (maj-czerwiec 2019 i 2020)
•    Warsztaty fotograficzne (jesień 2019
•    Zajęcia z rysunku i malarstwa (maj-czerwiec 2019)
•    Warsztaty rozwoju potencjału twórczego „Kreatywne pisanie w świecie nowych mediów” (jesień 2019 i 2020)
•    Warsztaty „Bądź skutecznym liderem zespołu” (2020)

Planowane efekty: rozwój kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się; świadomość i ekspresja kulturalna) w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej; poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej; zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

Informujemy, że rusza kolejny etap rekrutacji do projektu  „Uczelnia dla III wieku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Projekt przeznaczony jest dla osób z województwa podkarpackiego w wieku powyżej 50 lat, zarówno kobiet jak i mężczyzn (w tym również osób niepełnosprawnych). Uczestnicy będą mieć możliwość wzięcia udziału w nieodpłatnych kursach i warsztatach opartych na programach będących odpowiedzią na potrzeby grupy seniorów.

Okres realizacji projektu: do 31.12.2020 r.

Etap 4 rekrutacji rusza 3 lutego br. i potrwa do 6 lutego br. lub do zebrania odpowiedniej ilości uczestników!!!

Można wówczas aplikować na JEDNO z proponowanych szkoleń:

•    J. angielski poziom A1 (12 miejsc, 30 godz., 15 spotkań (jedno w tygodniu po 2h lekcyjne) możliwość uzyskania certyfikatu językowego na poziomie A1.
•    Podstawy masażu dla osób po 50 roku życia (10 miejsc, 26 godz., zajęcia teoretyczne + praktyczne – nauka technik wykonywania masażu)
•    Kreatywne pisanie w świecie nowych mediów – warsztaty rozwoju potencjału twórczego (10 miejsc, 28 godz. Celem warsztatu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami pracy nad własną kreatywnością oraz różnymi typami tekstów. Zajęcia będą mieć charakter twórczy, będzie to połączenie zabawy, intelektu i wyobraźni.  Uczestnicy będą uczyli się interpretować piosenki, plakaty oraz rozmawiać o filmach i książkach. W oparciu o trening kreatywności, słuchacze nabędą umiejętności tworzenia oryginalnych tekstów z przeznaczeniem do publikacji. ) 
•    Zdrowy kręgosłup (10 miejsc, 26 godz.) warsztat złożony z części teoretycznej (6h) i praktycznej (20h). Uczestnicy kursu zdobędą podstawy teoretyczne dotyczące dolegliwości bólowych kręgosłupa. Wzbogacą wiedzę dotyczącą prawidłowo prowadzonej aktywności fizycznej, wskazań i przeciwwskazań do jej stosowania;  nabędą umiejętność prowadzenia treningu medycznego dla własnych potrzeb, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do prowadzenia danej formy ćwiczeń.)
•    Trening pamięci i koncentracji (20 miejsc, 14 godz., 7 spotkań po 2h lekcyjne,) Rodzaj umiejętności, które będą rozwijane: poznanie zasad funkcjonowania pamięci, stosowanych technik pamięciowych, koncentracji, myślenia, motywacji oraz kreatywności; zwiększanie potencjału dzięki usprawnieniu sposobu przyjmowania i zapamiętywania informacji przez mózg.

Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie, należy spełniać następujące kryteria:

– dostarczyć poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne (do pobrania ze strony internetowej (prosimy o wydruk w kolorze!) lub w sekretariacie),
– dostarczyć dokumenty rekrutacyjne w odpowiednim terminie,
– posiadać w momencie przystąpienia do projektu min. 50 lat.

W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających kryteria formalne będzie większa  od liczby miejsc kandydaci zostaną poddani ocenie uwzględniającej odpowiednio:
1)    uczestnictwo w kursach/szkoleniach/warsztatach z tej samej tematyki w przeciągu ostatniego roku: tak – 0 pkt, nie – 10 pkt;
2)    uczestnictwo w innych kursach/szkoleniach/warsztatach w ramach Projektu „Uczelnia dla III wieku” tak – 0 pkt, nie – 10 pkt;
3)    kolejności zgłoszeń – w przypadku tej samej liczby punktów.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane drogą mailową lub telefoniczną w terminie do 5 dni po zakończeniu rekrutacji lub wyczerpania limitów miejsc.

Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie Akademii 50+ (pokój 51)  w godzinach dyżurów:
– poniedziałek (3.02) 15.30-17.30,
– wtorek (4.02) 10.00-12.00,
–  środa (5.02) 15.00-17.00,
– czwartek (6.02) 10.00-12.00,

Projekt „Uczelnia dla III wieku” realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr umowy POWR.03.01.00-00-T137/18.

Dokumenty rekrutacyjne:

REGULAMIN_rekrutacja etap 4_luty 2020

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY_luty 2020

Harmonogramy udzielania wsparcia:

1 ETAP REKRUTACJI –  WIOSNA 2019:

harmonogram zajęcia rysunek i malarstwo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ zdrowy kręgosłup_2

Harmonogram_zajęć – trening pamięci i koncentracji

2ETAP REKRUTACJI –  JESIEŃ 2019:

Harmonogram zajęć -jang poz A1

Harmonogram zajęć -jang poz A2

Harmonogram zajęć -jniempoz A1

Harmonogram zajęć – samoobrona

3 ETAP REKRUTACJI –  JESIEŃ 2019:

Harmonogram zajęć -podstawy masażu

Harmonogram zajęć – edukacja żywieniowa

Harmonogram zajęć -fotografia

Harmonogram zajęć j.włoski A1

Projekt “Uczelnia dla III wieku”

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020