Instytut Analiz Edukacji

DANE OGÓLNE

Instytut Analiz Edukacji (dawniej Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym) jest jednostką naukowo-badawczą o nastawieniu głównie społecznym, ekonomicznym i prawnym. Zajmuje się przede wszystkim analizą stanu szkolnictwa wyższego zarówno w Polsce, jak i na świecie.


PRACOWNICY

Pracownicy Instytutu (dane kontaktowe):
dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ (strona osobista) – Kierownik Zakładu
arozmus@wsiz.rzeszow.pl
tel.: (017) 866-11-03
p. RA 201
 
Konsultacje:
poniedziałek,11.00 – 13.00, pok. RA 201
 
Konsultacje Prorektora ds. nauczania: czwartek, 11:00-13:00, pok. RA 201
 
dr Olga Kurek-Ochmańska (strona osobista) – Sekretarz Instytutu
okurek@wsiz.rzeszow.pl
p. RA 219
tel.: (17) 866-11-68
Konsultacje: piątek, 11:30-13:00, RA 219
 
dr Kamil Łuczaj (strona pracownicza)
kluczaj@wsiz.rzeszow.pl
p. RA 219
tel.:(17) 866-11-96
Konsultacje: środa, 15:05-16:35, p. KA 110
 


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

 • grant “Zagraniczni uczeni w Polsce” finansowany w ramach programu DIALOG ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • grant “Szkolnictwo wyższe w Polsce – ustrój, prawo, organizacja”, finansowany w ramach działalności statutowej
 • grant “Praktyka wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej”, finansowany w ramach działalności statutowej
 
Seminaria i konferencje zorganizowane/współorganizowane przez Instytut:
 • “Migracje akademickie w Polsce. Po co nam cudzoziemcy, po co my cudzoziemcom?” – grudzień 2017
 • “Badania jakościowe w naukach społecznych. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne” – styczeń 2017
 • “Internacjonalizacja kształcenia w uczelni i jej narzędzia” – kwiecień 2013
 • “Szkolnictwo Wyższe w Polsce. Ustrój – Prawo – Organizacja” – kwiecień 2013
 • “Finansowanie i partnerstwo publiczno-prywatne w systemie szkolnictwa wyższego – polska praktyka i międzynarodowe doświadczenia” – kwiecień 2012
 • “Młodzi o problemach szkolnictwa wyższego. Uczelnie 2.0” – czerwiec 2010
 • “Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego” – kwiecień 2009
Główne kierunki badań Pracownicy Instytutu analizują stan szkolnictwa wyższego w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
 • rola wiedzy we współczesnym świecie
 • kondycja nauki i relacji między nauką a rynkiem pracy
 • możliwe rozwiązania instytucjonalne, zarządcze i dydaktyczne w szkolnictwie wyższym
 • rola państwa w kreowaniu rynku usług edukacyjnych
 • funkcjonowanie narodowych systemów edukacji w państwach Unii Europejskiej.
Zakres tematyczny badań:
 • Rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie
 • System powszechnej odpłatności za studia w dyskusji medialnej
 • Badanie wizerunku wyższych szkół niepaństwowych
 • Badanie tożsamości wyższych szkół niepaństwowych
 • Scenariusz zmian w finansowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce
Wybrane publikacje:
 • Łuczaj K., Analyzing Biographies of Foreign-born Academics in Slovakia: Why Highly Skilled Employees Decide to Choose A Peripheral Country, “Sociologia”, 51/3/2019.

 • Rozmus A., Kurek-Ochmańska O., Version 2.0 of the individual style of conducting classes by an academic teacher in the context of contemporary changes and trends in education,  “e-Mentor”, Zeszyt: 2(74)/2018

 • Waltoś S., Rozmus A. (red.), „Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja (wydanie 4. uaktualnione)”, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss.722.

 • Rozmus A., Kurek-Ochmańska O., Cyran K. , Maj-Solarz, D., Struck-Peregończyk M., „Między autonomią a urzędniczymi wymaganiami. Praktyka działania tzw. ram kwalifikacji w wybranych uczelniach europejskich. Wybrane aspekty, Studia edukacyjne, Tom: 37/2014, ss. 135-152.
 • Kurek-Ochmańska, „Media studenckie a wizerunek uczelni”, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa-Rzeszów 2015, ss. 224.
 • Kurek O., „Funkcjonowanie redakcji studenckich w Polsce”, Komunikacja Społeczna, 3/2012.
 • Kurek O., „Rynek mediów studenckich w Polsce”, Komunikacja Społeczna, 1/2012.
 • Kurek-Ochmańska O., „Demograficzne uwarunkowania przyszłości szkolnictwa wyższego w Polsce”, [w:] „Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo- organizacja”, red. Waltoś S. Rozmus A., Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 61-79.
 • Rozmus A., Kurek-Ochmańska O., „Dynamika szkolnictwa wyższego w okresie transformacji”, [w:] „Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany. Ekspertyza Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk”, red. Szczepański M., Szafraniec K., Śliż A., Polska Akademia Nauk, Warszawa 2015, s. 41-61.
 • Rozmus A. „Teraźniejszość totalna. Tezy o współczesności. Profesor Jerzy Chłopecki in memoriam”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss.298.
 • Kurek-Ochmańska O., „Współczesny uniwersytet”, [w:] „Teraźniejszość totalna. Tezy o współczesności. Profesor Jerzy Chłopecki in memoriam”, red. Rozmus A., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów, 2015, s. 113-119.
 • Kurek-Ochmańska O., „Media studenckie w Polsce” [w:] Problemy mediów i komunikacji społecznej – uwarunkowania polskie i ukraińskie, red. Gawroński S., Leonowicz-Bukała L., Wydawnictwo IVG, Rzeszów-Szczecin 2014, s. 76-90.
 • Kurek O.,  „Wykładowca w dobie aplikacji mobilnych i tabletów”, [w:] „Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego. Wydanie 2”, red. Rozmus A., Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 241-251.
 • Rozmus A., „Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego. Wydanie 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ss. 272.
 • Rozmus A., Cyran K.,The Quarterly „e-Finanse”, „Economic conditions of government expenditure on education in higher education system”, język angielski, 2012, vol. 8, nr 1, s. 72-85.
 • Waltoś S., Rozmus A.(red.) „Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja”, Wydawnictwo Konsorcjum Akademcikiego, Kraków-Rzeszów-Zamość 2012.
 • Waltoś S., Rozmus A. (red.), wyd. Wolters Kluwer, „Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne”, język polski, Warszawa 2012.
 • Rozmus A., „Dziennikarze jako przywódcy opinii publicznej na temat szkoły wyższej”, [w:] Współczesna kultura medialna. Kontent, koncepcje, perspektywy. (Doświadczenia ukraińsko-polskie)”, red. J. Łoś, wyd. Lwów-Rzeszów 2012, s. 70-85.
 • Cyran K., „Realizacja procesu bolońskiego w szkolnictwie wyższym”,  [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja, red. S. Waltoś, A. Rozmus, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickiego, Kraków-Rzeszów-Zamość 2012, s. 71-105.
 • Kurek O., „Demograficzne uwarunkowania przyszłości szkolnictwa wyższego w Polsce”, [w:] Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja, red. S. Waltoś, A. Rozmus, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickiego, Kraków-Rzeszów-Zamość 2012, s. 53-7.
 • Rozmus A., „Wybrane mierniki potencjału polskiej nauki – widziane przez pryzmat kariery naukowej”, [w:] Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne”, red. S. Waltoś, A. Rozmus, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012,  s. 207-231.
 • Cyran K., Przywara B., „Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania kariery naukowej w Polsce”, [w:] Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne”, red. S. Waltoś, A. Rozmus, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 177 -205.
 • Kurek O.,  Cyran, „Kariery naukowe w świetle dokumentów europejskich”, [w:] „Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne”, red. S. Waltoś, A. Rozmus, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 83 -106.
 • Rozmus A., „Niezbędność reformy szkolnictwa wyższego z perspektywy pracownika naukowego uczelni niepublicznej”, ”, [w:]  „Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego?”, red. Waltoś S., Rozmus A., wyd. Konsorcjum Akademickie, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2009.
 • Rozmus A., Cyran K.  „Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej w Polsce i innych krajach – diagnoza i próba oceny”,   Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse”, nr 4/2009.
 • Kurek O., „Darmowe czy odpłatne?, Czyli jakie powinny być studia w Polsce”, [w:]  „Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego?”, red. Waltoś S., Rozmus A., wyd. Konsorcjum Akademickie, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2009.
 • Cyran (Pado) K., „Niezamierzone skutki umasowienia szkolnictwa wyższego”, [w:]  „Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego?”, red. Waltoś S., Rozmus A., wyd. Konsorcjum Akademickie, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu, Rzeszów 2009.
 • Rozmus A., Świda J., „Tożsamość współczesnej szkoły wyższej – miedzy kulturą akademicką a kulturą biznesu”, [w:] „Kreowanie tożsamości szkoły”, red. K. Chałas, B. Komorowska, wyd. KUL, Lublin 2009, str. 587-595.
 • Rozmus A., „Uczelnia platformą działania. Przykłady aktywności obywatelskiej studentów z USA i Wielkiej Brytanii”, pod red. J. Gietla, Z. Sopijaszki, „Rola uczelni w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”, wyd. FEP, Łódź 2009, str. 285 -293.
 • Kurek O., Gawroński S., Polak R., Leonowicz-Bukała I., „Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania studentów”, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Rzeszów 2009.
 • Kurek O., Gawroński S., Polak R., Leonowicz-Bukała I., „Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Opinie i oczekiwania środowiska naukowo-dydaktycznego”, Wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Rzeszów 2009.
 • Rozmus A., Pomianek T., Czy polską naukę i szkolnictwo wyższe stać na zmiany? [w:] Nauka i szkolnictwo wyższe, pod red. R. Maciołek, W. Maik, K. Sikora, Bydgoszcz 2009, s. 127 – 146.
 • Rozmus A., Świda J., „Krajowe Struktury Kwalifikacji jako narzędzie poprawy jakości usług edukacyjnych”, pod red. A. Czajkowska, W. Otwinowski, „Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia”, wyd. WSB Poznań, Poznań 2009, str. 357-365.
 • Kurek O., Pado K., „Nowoczesne narzędzia dydaktyczne i komunikacyjne – wyzwaniem dla szkolnictwa wyższego”, Legnica 2009.
 • Kurek O., „Wizerunek niepublicznych szkół wyższych w Rzeszowie w opinii maturzystów – raport z badań”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2000.
 • Rozmus A., Kurek O., „Ścieżki i rozdroża polskiej nauki i edukacji”, Zeszyty Naukowe Związku Europeistyki, Rzeszów 2009.
 • Pado K., Czyżewska M., Orenkiewicz L., „Przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia jako dobra lekcja dla Polski”, Zeszyty Naukowe: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 270, Oeconomica 55, wyd. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin 2009, s. 57-64.
 • Pado K., Czyżewska M., Orenkiewicz L., „Stymulowanie przedsiębiorczości akademickiej jako warunek rozwoju współczesnych uczelni (na przykładzie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)”, Zeszyty Naukowe: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 270, Oeconomica 55, wyd. Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin 2009, s. 11-17.
 • Rozmus A., Ordon A., „Prawno-społeczne warunki powstawania i likwidacji szkół wyższych w Polsce”, [w:] “Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo- organizacja”, pod red. prof. S. Waltosia, A. Rozmusa, wyd. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2008, s. 49-74.
 • Ordon A., Kędzior A., „Organizacja i prowadzenie badań naukowych w szkole wyższej”, [w:] “Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo- organizacja”, pod red. prof. S. Waltosia, A. Rozmusa, wyd. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2008, s. 409-426.
 • Rozmus A., Ordon A., Nowakowska J., „Wizerunek uczelni niepaństwowych wśród maturzystów w Polsce”, WSIiZ, Rzeszów 2007.
 • Rozmus A., „Edukacja wobec zmiany społecznej: od Condorceta do Druckera – selektywny przegląd sposobów definiowania roli wiedzy i edukacji w koncepcjach klasyków” [w:] „Poza barierą czasu i przestrzeni”, pod red. A. Rozmusa, Rzeszów 2007.
 • Rozmus A., „Współzawodnictwo w sektorze usług edukacyjnych”, „Nowe Życie Gospodarcze”, nr 2, 2005
 • Rozmus A., K. Witkowski, „Edukacja akademicka w procesie budowania polskiej gospodarki opartej na wiedzy”, w: Gospodarka oparta na wiedzy, Warszawa 2003.
 • Rozmus A., Pomianek T., „Czy nasza młodzież to szansa czy problem? – Dylematy polskiego rynku pracy i polskiego szkolnictwa wyższego na tle krajów Unii Europejskiej”, [w:] „Sektor Prywatny w Szkolnictwie Wyższym w Polsce w Warunkach Integracji z Unią Europejską”, Kielce 2003.
 • Rozmus A., Pomianek T., „”Polskie szkolnictwo wyższe – antidotum na problemy rynku pracy czy kuźnia bezrobotnych”, [w:] „Wiedza i kwalifikacje w okresie zmian – Rynek pracy intelektualnej w regionach peryferyjnych w dobie globalizacji”, pod red. R. Fedyna, „Studia o gospodarce” 1/2002, WSIiZ Rzeszów 2002, s. 113-134.
 • Rozmus A., Tworzydło D., „Public relations w szkolnictwie wyższym niepaństwowym”, [w:] „Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji. Materiały z konferencji”, red. S. Ślusarczyk, J. Świda, D. Tworzydło, t. II, Rzeszów 2001, s. 97-104.
 • Rozmus A., „Metody kształtowania wizerunku organizacji – specyfika działań kreujących wizerunek wyższej szkoły”, [w:] „Dylematy skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem”, red. D. Tworzydło, Zeszyty Naukowe WSIiZ 4/2000.
 • Rozmus A., „Czy menedżer jest człowiekiem sukcesu? – studium na temat wykorzystania wiedzy socjologicznej i psychologicznej w budowaniu obrazu współczesnego menedżera”, [w:] „Fundament fachowych kompetencji. Nauki społeczne w kształceniu menedżerów”, red. J. Chłopecki, Zeszyty Naukowe WSIiZ 4/1999.
 • Rozmus A., Tworzydło D., „Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania badań marketingowych”, [w:] „Fundament fachowych kompetencji. Nauki społeczne w kształceniu menedżerów”, red. J. Chłopecki, Zeszyty Naukowe WSIiZ 4/1999.

 

 

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja Instytutu
Budynek główny WSIiZ
parter pok. RA 219
Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
Telefon: (017) 866 -11- 68
Instytut Analiz Edukacji

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020