Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

DANE OGÓLNE

Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jest jednostką dydaktyczno-naukową, której pracownicy zajmują się szeroko rozumianymi badaniami mediów i komunikowania, realizują projekty i prace naukowo-badawcze, jak również kształcą przyszłych adeptów sztuki dziennikarskiej, pracowników reklamy czy public relations.


PRACOWNICY

Kierownik Katedry: 
dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ
tel. 12 270 40 81 
aadamski@wsiz.rzeszow.pl

Sekretarz Katedry: 
Karolina Góraj
tel. 12 270 12 97 
kgoraj@wsiz.rzeszow.pl

Pracownicy Katedry

prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas 
tgoban@wsiz.rzeszow.pl

dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ
sgawronski@wsiz.rzeszow.pl

dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ
mszewczyk@wsiz.rzeszow.pl

dr hab. Marcin Kozak, prof. WSIiZ
mkozak@wsiz.rzeszow.pl 

dr Iwona Leonowicz-Bukała
ileonowicz@wsiz.rzeszow.pl

dr Barbara Przywara
bprzywara@wsiz.rzeszow.pl

dr Łukasz Błąd
lblad@wsiz.rzeszow.pl

dr Zofia Sawicka
zsawicka@wsiz.rzeszow.pl


Pracownicy współpracujący z Katedrą

dr hab. Krzysztof Gajdka, prof. WSIiZ 
kgajdka@wsiz.rzeszow.pl

dr Katarzyna Stasiuk 
kstasiuk@wsiz.rzeszow.pl

dr Sylwester Zimon  
szimon@wsiz.rzeszow.pl

mgr Bartłomiej Dudzik
bdudzik@wsiz.rzeszow.pl

mgr Adam Głaczyński 
adamewa@smlw.pl

mgr Olga Golonka
ogolonka@wsiz.rzeszow.pl

mgr Oskar Kaczorowski
okaczorowski@wsiz.rzeszow.pl

mgr Katarzyna Winiarz
kwiniarz@wsiz.rzeszow.pl

mgr Krystian Miąsik
kmiasik@wsiz.rzeszow.pl

mgr Marta Wojtowicz-Błąd 
marta.wojtowicz@interia.pl

 

Pod opieką Katedry znajdują się:

Grupa mediów studenckich intro.media:

 • Radio Intro oraz Intro TV – opiekun: dr Łukasz Błąd, mgr Gabriela Piechnik
 • Czasopismo elektroniczne “Social Communication” (20 pkt.) – redaktor naczelny: prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński, sekretarz redakcji: dr Zofia Sawicka (http://socialcommunication.edu.pl/)

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownicy i współpracownicy KMDiKS prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 1. Analiza dyskursu medialnego,
 2. Analiza zawartości mediów,
 3. Badania rynku mediów,
 4. Cywilizacja medialna,
 5. Dykcja i zasady poprawnej wymowy,
 6. Dziennikarstwo on-line,
 7. Ekonomika mass mediów,
 8. E-mail marketing,
 9. Etyka dziennikarska,
 10. Etyka mediów i komunikacji społecznej,
 11. Gatunki dziennikarskie,
 12. Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku,
 13. Historia mediów i dziennikarstwa,
 14. Historia mediów na świecie,
 15. Historia mediów w Polsce,
 16. Historia mediów,
 17. Język komunikacji internetowej,
 18. Język reklamy,
 19. Kampanie PR,
 20. Kampanie reklamowe w Internecie,
 21. Komunikacja marketingowa w Internecie,
 22. Komunikacja wizerunkowa,
 23. Komunikowanie marketingowe,
 24. Komunikowanie międzynarodowe,
 25. Komunikowanie w mediach społecznościowych,
 26. Konflikty informacyjne,
 27. Kreacja telewizyjna,
 28. Marketing polityczny,
 29. Media a komunikacja międzykulturowa,
 30. Media i polityka,
 31. Media lokalne i środowiskowe,
 32. Media relations,
 33. Mediaplanning,
 34. Metody badań medioznawczych,
 35. Monitoring mediów i badania internetu,
 36. Najnowsza historia Polski,
 37. Narzędzia komunikacji marketingowej online,
 38. Nauka o komunikowaniu,
 39. Nowe trendy w marketingu,
 40. Podstawy komunikacji marketingowej,
 41. Podstawy komunikowania politycznego,
 42. Pragmatyka językowa,
 43. Psychologia Internetu,
 44. Psychologia reklamy,
 45. Radio online z obróbką dźwięku,
 46. Redagowanie tekstów,
 47. Retoryka i erystyka,
 48. Rzecznictwo prasowe,
 49. Seminarium dyplomowe,
 50. Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów,
 51. Storytelling,
 52. Stylistyka i kultura języka,
 53. Teoria komunikowania masowego,
 54. Warsztat mikrofonowy z elementami dykcji,
 55. Warsztat prasowy,
 56. Warsztat public relations,
 57. Warsztat radiowy,
 58. Warsztat telewizyjny,
 59. Warsztat wideo,
 60. Webwriting i redagowanie tekstów,
 61. Współczesne media na świecie,
 62. Współczesne media w Polsce,
 63. Współczesne media,
 64. Wykład monograficzny,
 65. Wystąpienia publiczne,
 66. Zarządzanie sytuacją kryzysową,
 67. Zintegrowane komunikowanie marketingowe,
 68. Źródła informacji dla dziennikarza,
 69. Źródła informacji i research internetowy.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Projekty naukowo-badawcze realizowane przez KMDiKS

 •  “Badanie #BezSieci” – celem badania jest zweryfikowanie tego w jaki sposób osoby w różnym wieku, o różnych zwyczajach medialnych, statusie zawodowym i społecznym oraz o zróżnicowanym wykształceniu radzą sobie w sytuacji odłączenia od Internetu. Pierwszy etap eksperymentu weryfikował stopień zaangażowania w użytkowanie mediów i ich konsumpcji przez uczestników badania. Celem drugiego etapu było zweryfikowanie w jakim stopniu osoby biorące udział w eksperymencie potrafią zrezygnować z korzystania z Internetu i jak ten czas zagospodarują. Trzeci etap badania zakładał przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z uczestnikami eksperymentu. Zespół realizujący: dr Barbara Przywara, dr Iwona Leonowicz-Bukała, dr Anna Martens, mgr Oksana Banias, mgr Róża Klimczak, mgr Kamil Olechowski. Okres realizacji: marzec-kwiecień 2017.
 • “Polscy dziennikarze na Twitterze a wydarzenia na Ukrainie” – celem badania jest stworzenie sieci relacji polskich dziennikarzy posiadających konta na Twitterze, analogicznie do powstających tego typu badań naukowych w środowiskach europejskich. Celem podstawowym jest analiza dyskursu na temat konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, począwszy od listopada 2013, gdy prezydent Janukovich nie podpisał umowy stowarzyszeniowej z UE, przez wydarzenia na Majdanie, po szczyt G20 w grudniu 2014 roku, gdy zachodni politycy tak dobitnie okazali swoją niechęć prezydentowi Putinowi. Zespół realizujący: dr Iwona Leonowicz – Bukała, dr Anna Martens, mgr Inessa Tkachenko, mgr Jakub Ochnio, lic. Kamil Olechowski. Okres realizacji: grudzień 2014 – grudzień 2015.
 • “Analityczna ocena dyskursu wobec mniejszości w Internecie w kontekście przekazów dyskryminujących” – głównym celem badań jest określenie w jakim stopniu i w jaki sposób dyskryminacja wobec grup mniejszościowych odzwierciedla się w przekazach internetowych i jaki jest dystans poziomu dyskryminacji wyrażonego tą drogą w stosunku do dyskryminacji obserwowanej w pozainternetowym dyskursie publicznym. Zespół realizujący: dr Marcin Szewczyk, dr Anna Martens, dr Iwona Leonowicz – Bukała, dr Monika Struck – Peregończyk, mgr Jakub Ochnio, mgr Inessa Tkachenko. Termin realizacji: lata 2015-2016
 • “Modele polityki imigracyjnej na świecie – analiza polskiej polityki imigracyjnej oraz próba stworzenia pożądanego modelu dla Polski” – badania w ramach działalności statutowej, zakładające analizę polityki imigracyjnej wybranych państw, szczególnie Unii Europejskiej oraz analizę danych statystycznych w celu stworzenie prognozy dla Polski. Zmiana postrzegania Polski – z kraju emigrantów na kraj imigrantów. Stworzenie nowej polityki imigracyjnej. Zespół realizujący: dr Anna Siewierska-Chmaj, mgr Zofia Sawicka, mgr Michał Futyra. Termin realizacji 2012 – 2014.
 • “Problem tożsamości żydowskiej a polityka migracyjna Izraela” – badania w ramach działalności statutowej, mające na celu omówienie wpływu problemu definiowania tożsamości żydowskiej we współczesnym Izraelu na politykę migracyjną państwa. Realizacja: mgr Anna Dudzińska. Termin realizacji 2012 – 2013.
 • “Współczesne media polskojęzyczne w Wielkiej Brytanii. Rola, funkcje i znaczenie w oparciu o badania odbiorców” – grant promotorski, 21 kwietnia 2011 r. – 20 listopada 2013 r., kierownik projektu: prof. Janusz W. Adamowski (UW), realizacja: dr Iwona Leonowicz-Bukała. Grant sfinansowany w ramach 40. konkursu wniosków o finansowanie projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki.
 • “Tolerancja na rzecz dialogu” – Stworzenie podręcznika dla młodych edukatorów z zakresu tolerancji religijnej etnicznej, społecznej, okres realizacji, finansowane przez Fundację im. A. Lindh w Krakowie, okres realizacji: październik 2010 – lipiec 2011, zespół realizujący: Marta Abramowicz, Weronika Czyżewska, Zofia Sawicka, Michał Futyra
 •  “Przyszłość dla Sztuki – Sztuka dla Przyszłości” – realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Celem projektu było zbadanie stopnia wykorzystania oraz zapotrzebowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw woj. podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego na nowoczesne rozwiązania z zakresu sztuki cyfrowej. Projekt był realizowany we współpracy z Katedrą Grafiki, Reklamy i Nowych Mediów oraz Midgard Media Lab (Norwegian University of science and Technology, Trondheim). Projekt realizowali: R. Polak (KDiKS), S. Gawroński (KRGKiNM), I. Leonowicz-Bukała (KDiKS). Termin realizacji: 1.10.2009 – 30.09 2011.
 • “Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Nowe potrzeby – nowe standardy”, realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Celem projektu było zbadanie opinii i propozycji zmian w systemie kształcenia dziennikarzy i specjalistów ds. komunikacji społecznej w Polsce oraz porównanie ich z doświadczeniami norweskimi. Ostatecznym efektem był raport z badań oraz międzynarodowa konferencja dotycząca kształcenia dziennikarzy (październik 2010). Projekt realizowali: S. Gawroński (KRGKiNM), I. Leonowicz-Bukała (KDiKS), R. Polak (KDiKS), O. Kurek (SZdsBNSW). Termin realizacji: 2.03.2009 – 31.10 2010.

Archiwum badań zrealizowanych przed reorganizacją

 • „Rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie”. Zespół realizujący A. Rozmus, A. Ordon, A. Dzidzik, J. Nowakowska. Termin od 01.09.2005 – 30.06.2006. Opis badań: analiza zmian w szkolnictwie wyższym, diagnoza obecnej sytuacji szkolnictwa w Polsce, monitoring sytuacji ekonomiczno-prawnej szkolnictwa w Polsce, analiza trendów w nauczaniu na poziomie wyższym w Polsce i na świecie. Temat badawczy realizowany poprzez szczegółowe analizy i raporty z badań, uwieńczone publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi.
 • „System powszechnej odpłatności za studia w dyskusji medialnej”. Realizacja: J. Nowakowska. Termin od 01.09.2005 – 30.06.2006. Przygotowanie raportu dotyczącego monitoringu informacji medialnych, które zostały dostarczone przez firmę Press – Service na zlecenie naszej Uczelni. Monitoring jest ukierunkowany na problem obowiązkowej odpłatności za studia.
 • „Badanie wizerunku wyższych szkół niepaństwowych”. Zespół realizujący: A. Rozmus, A. Ordon. Termin od 01.09.2005 – 31.12.2005. Cel: Badanie wizerunku wyższych szkół niepaństwowych. Zakres: uczelnie niepaństwowe, ogólnopolskie badania w ramach grantu wewnętrznego. Metodyka: opracowanie ankiety dotyczącej preferencji przez maturzystów z 2005 r. wyboru szkół wyższych, opracowanie i rozesłanie ankiety do reprezentacyjnej próby szkół średnich w każdym województwie, opracowanie statystyk i wniosków wynikających z wyników ankiety; raport.
 • „Badanie tożsamości wyższych szkół niepaństwowych”. Zespół realizujący: A. Rozmus, A. OrdonTermin realizacji od 01.09.2005 – 31.12.2005. Cel: Badanie tożsamości wyższych szkół niepaństwowych. Zakres: uczelnie niepaństwowe, ogólnopolskie badania w ramach grantu wewnętrznego. Metodyka: opracowanie ankiety elektronicznej dotyczącej tożsamości wyższych szkół niepaństwowych;- dystrybucja ankiety wśród pracowników naukowo-dydaktycznych szkół niepaństwowych,- koordynowanie ankiety (rozmowy telefoniczne z koordynatorami ankiet w każdej z uczelni).
 • „Scenariusz zmian w finansowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce”. Realizacja: A. Rozmus. Termin realizacji od 01.09.2005 – 30.06.2006. Opracowanie możliwych strategii finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce.
 • “Wizerunek urzędów miasta Rzeszowa”. Drugie badanie z cyklu, realizowane w styczniu i lutym 2006 roku. Próba badawcza: 500 klientów urzędów w Rzeszowie. Metoda badań – wywiad kwestionariuszowy, badania ilościowe.
 •  “Public Relations w przedsiębiorstwach. Metody efektywności działań PR”. Badania zarówno ilościowe jak i jakościowe, prowadzone przez Zakład PR systematycznie, cykl realizowany od grudnia 2005.
 • „Wizerunek rzeszowskich urzędów 2006″.
 • Realizacja grantu promotorskiego przyznanego przez MNiI – Społeczna przestrzeń Internetu, 1 H02E 047 28.

Konferencje, seminaria i inne spotkania organizowane przez Katedrę Rok akademicki 2015/2016

 • Cykl spotkań “Laboratorium wizerunku Roberta Janowskiego”, 9 marca, 30-31 maja 2016 r., spotkania warsztatowe z młodzieżą oraz studentami poświęcone tematyce autopromocji i wizerunku medialnego.
 • Debata “O władzy i panowaniu mediów”, 13 kwietnia 2016 r., o nowych mediach rozmawiali specjaliści: prof. Tomasz Goban-Klas, ks. prof. Józef Kloch oraz prof. Jerzy Olędzki. Debatę poprowadził Adam Głaczyński, redaktor Polskiego Radia Rzeszów.
 • Konferencja “New Media Meeting”, 14 czerwca 2016 r. – spotkanie poświęcone komunikacji wizualnej i nowym mediom.
 • InternetBeta2016, 14-16 września 2016 r., ósma interdyscyplinarna konferencja poświęcona tematyce Internetu.

Rok akademicki 2014/2015

 • InternetBeta2015, 9-11 września 2015 r., siódma interdyscyplinarna konferencja poświęcona tematyce Internetu.

Rok akademicki 2013/2014

 • InternetBeta2014, 10-12 września 2014 r., szósta interdyscyplinarna konferencja poświęcona tematyce Internetu.

Rok akademicki 2012/2013

 • InternetBeta2013, 11-13 września 2012, piąta interdyscyplinarna konferencja na temat najnowszych trendów w Internecie, przygotowana przez pracowników Katedry Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów, we współpracy z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Rok akademicki 2011/2012

 • Spotkanie z Tomaszem Sekielskim – spotkanie autorskie w dniu 21 listopada 2012 w Klubie Akademickim WSIiZ, organizowane przez radioeter.fm
 • InternetBeta2012, 26-28 września 2012, czwarta interdyscyplinarna konferencja na temat najnowszych trendów w Internecie, przygotowana przez pracowników Katedry Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów, we współpracy z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Rok akademicki 2010/2011

 • Seminarium „Oblicza komunikowania wizualnego” – 3 marca 2011, współorganizowane z Katedrą Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów w  ramach projektu „Przyszłość dla Sztuki – Sztuka dla Przyszłości”, zrealizowanym we współpracy z Norwegian University of Science and Technology, przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.
 • InternetBeta2011, 14-16 września 2011, trzecia interdyscyplinarna konferencja na temat najnowszych trendów w Internecie, przygotowana przez pracowników Katedry Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów, we współpracy z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Rok akademicki 2009/2010:

 • 28-29 września 2010 r. – Międzynarodowa Konferencja naukowa “Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Nowe potrzeby – nowe standardy.” Podsumowanie i upowszechnienie wyników pracy pracowników naukowych KDIKS nad projektem pod tym samym tytułem.  Szczegóły na www.badaniadziennikarstwa.wsiz.rzeszow.pl
 • 10-11 czerwca 2010r. – Międzynarodowa Konferencja naukowa “Przyszłość dziennikarstwa – potrzeba specjalizacji.” Celem konferencji była dyskusja na temat przyszłości dziennikarstwa w Polsce w kontekście perspektyw kształcenia dziennikarzy.
 • 20 kwietnia 2010r.  –  Seminarium pt. “Dziennikarz na rynku pracy. Prespektywy studentów dziennikarstwa.” Seminarium było częścią projektu “Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Nowe potrzeby – nowe standardy”, realizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przy wsparciu ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • InternetBeta2010, termin 15-17 września 2010, druga interdyscyplinarna konferencja na temat najnowszych trendów w Internecie, przygotowana przez pracowników Katedry Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów, we współpracy z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Archiwum

 • InternetBeta2009 – czyli najnowsze trendy w sieci i kierunki rozwoju. Pierwsza ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna – 24 – 26 września 2009 – konferencja przygotowywana przez Katedrę Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów we współpracy z pracownikami KDiKS.
 • Debata “jedynek” ubiegających się o mandat w Parlamencie Europejskim, zatytułowana „Fundusze strukturalne UE a rozwój uczelni wyższych w Polsce”. 3 czerwca 2009.
 • Wykład otwarty Szymona Hołowni pt. “Czy mówienie o Bogu przeszkadza w karierze w showbiznesie?”, 7 kwietnia 2009.
 • Konferencja Kierunek 2,0. Najnowsze trendy w sieci – 2007
 • konferencja: Teoria, praktyka, etyka. O kształceniu dziennikarzy w Polsce i na świecie – 2005
 • konferencja: Media i Polityka – kwiecień 2006.
 • konferencja: Media lokalne a demokracja lokalna – październik 2004.
 • I Kongres PR 2002.
 • II Kongres PR 2003.
 • III Kongres PR 2004.
 • IV Kongres PR 2005.
 • V Kongres PR 2006

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja:

Budynek Główny, 
I piętro pok. RA135 
ul. Sucharskiego 2, 
35-225 Rzeszów

Telefon: 
17 866 12 97 
17 866 14 63

Konsultacje KMDiKS Semestr Zimowy 2019/2020

Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019