Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

DANE OGÓLNE

Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jest jednostką dydaktyczno-naukową, której pracownicy zajmują się szeroko rozumianymi badaniami mediów i komunikowania, realizują projekty i prace naukowo-badawcze, jak również kształcą przyszłych adeptów sztuki dziennikarskiej, pracowników reklamy czy public relations.


PRACOWNICY

Kierownik Katedry: 
dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ
tel. 12 270 40 81 
aadamski@wsiz.rzeszow.pl

Sekretarz Katedry: 
Karolina Góraj
tel. 17 866 12 97 
kgoraj@wsiz.rzeszow.pl

Pracownicy Katedry

prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas 
tgoban@wsiz.rzeszow.pl

dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ
sgawronski@wsiz.rzeszow.pl

dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ
mszewczyk@wsiz.rzeszow.pl

dr hab. Marcin Kozak, prof. WSIiZ
mkozak@wsiz.rzeszow.pl 

dr Iwona Leonowicz-Bukała
ileonowicz@wsiz.rzeszow.pl

dr Barbara Przywara
bprzywara@wsiz.rzeszow.pl

dr Łukasz Błąd
lblad@wsiz.rzeszow.pl

dr hab. Piotr Kłodkowski, prof. UJ
pklodkowski@wsiz.rzeszow.pl

dr Zofia Sawicka
zsawicka@wsiz.rzeszow.pl


Pracownicy współpracujący z Katedrą

dr hab. Krzysztof Gajdka, prof. WSIiZ 
kgajdka@wsiz.rzeszow.pl

dr. hab. Aleksander Hall, prof. WSIiZ
ahall@wsiz.rzeszow.pl

dr Katarzyna Stasiuk 
kstasiuk@wsiz.rzeszow.pl

dr Sylwester Zimon  
szimon@wsiz.rzeszow.pl

mgr Bartłomiej Dudzik
bdudzik@wsiz.rzeszow.pl

mgr Adam Głaczyński 
adamewa@smlw.pl

mgr Olga Golonka
ogolonka@wsiz.rzeszow.pl

mgr Katarzyna Winiarz
kwiniarz@wsiz.rzeszow.pl

mgr Krystian Miąsik
kmiasik@wsiz.rzeszow.pl

mgr Marta Wojtowicz-Błąd 
marta.wojtowicz@interia.pl

Agata Kulczycka
agataqool@gmail.com

mgr Oksana Banias
obanias@wsiz.rzeszow.pl

mgr inż. Oskar Kaczorowski
oskarkaczorowski@gmail.com

mgr Lidia Lejko
llejko@wsiz.rzeszow.pl

Pod opieką Katedry znajdują się:

Grupa mediów studenckich intro.media:

 • Radio Intro oraz Intro TV – opiekun: dr Łukasz Błąd, mgr Gabriela Piechnik
 • Czasopismo elektroniczne “Social Communication” (20 pkt.) – redaktor naczelny: prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński, sekretarz redakcji: dr Zofia Sawicka (http://socialcommunication.edu.pl/)

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Pracownicy i współpracownicy KMDiKS prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 1. Analityka internetowa i badania User Experience,
 2. Analityka internetowa i marketing cyfrowy,
 3. Analiza dyskursu medialnego,
 4. Analiza zawartości mediów,
 5. Badania rynku mediów,
 6. Badanie rynku mediów i monitoring mediów,
 7. Big Data w marketingu,
 8. Branding,
 9. Branding narodowy,
 10. Corporate identity i branding,
 11. Cywilizacja medialna,
 12. Dykcja i zasady poprawnej wymowy,
 13. Dziennikarstwo obywatelskie,
 14. Dziennikarstwo online,
 15. E-public relations,
 16. Ekonomika mass mediów,
 17. E-mail marketing,
 18. Etyka dziennikarska,
 19. Etyka mediów i komunikacji społecznej,
 20. Filozofia multimediów – rzeczywistość multimedialna,
 21. Gatunki dziennikarskie,
 22. Głos i efekty dźwiękowe,
 23. Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku,
 24. Gra decyzyjna – planowanie mediów w kampaniach reklamowych,
 25. Historia mediów na świecie,
 26. Historia mediów w Polsce,
 27. Historia mediów,
 28. Język i techniki reklamy,
 29. Język komunikacji internetowej,
 30. Język reklamy,
 31. Kampanie PR,
 32. Kampanie PR i public relations w sieci,
 33. Kampanie PR online,
 34. Kampanie reklamowe w Internecie,
 35. Komunikacja marketingowa w Internecie,
 36. Komunikacja marketingowa w nowych mediach,
 37. Komunikacja wizerunkowa,
 38. Komunikowanie międzynarodowe,
 39. Komunikowanie w mediach społecznościowych,
 40. Konflikty informacyjne,
 41. Kreacja telewizyjna,
 42. Kreatywne pisanie,
 43. Kształtowanie i badanie opinii publicznej,
 44. Marketing medialny i ekonomika mediów,
 45. Marketing polityczny,
 46. Marketing w mediach,
 47. Marketing w mediach społecznościowych,
 48. Media a komunikacja międzykulturowa,
 49. Media i polityka,
 50. Media interaktywne i widowiska,
 51. Media lokalne i środowiskowe,
 52. Media relations,
 53. Media społecznościowe,
 54. Mediaplanning,
 55. Metody badań medioznawczych,
 56. Monitoring mediów i badania Internetu,
 57. Najnowsza historia Polski,
 58. Narzędzia komunikacji marketingowej online,
 59. Nauka o komunikowaniu,
 60. Nowe trendy w komunikacji marketingowej,
 61. Nowe trendy w marketingu,
 62. Organizacja produkcji multimedialnej,
 63. Personal branding online,
 64. Podstawy digital marketingu,
 65. Podstawy komunikacji marketingowej,
 66. Podstawy komunikowania politycznego,
 67. Pragmatyka językowa,
 68. Psychologia Internetu,
 69. Psychologia reklamy,
 70. Radio online z obróbką dźwięku,
 71. Retoryka dziennikarska,
 72. Rzecznictwo prasowe,
 73. Seminarium dyplomowe,
 74. Sfery zadaniowe public relations,
 75. Socjologia Internetu,
 76. Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów,
 77. Storytelling,
 78. Strategie i kampanie public relations,
 79. Stylistyka i kultura języka,
 80. Techniki reklamy online,
 81. Teoria komunikowania masowego,
 82. Tworzenie scenariuszy i storyboarding,
 83. Warsztat crossmedialny,
 84. Warsztat mikrofonowy z elementami dykcji,
 85. Warsztat prasowy,
 86. Warsztat public relations,
 87. Warsztat radiowy,
 88. Warsztat radiowy z obróbką dźwięku,
 89. Warsztat telewizyjny,
 90. Warsztat wideo,
 91. Webwriting,
 92. Webwriting i redagowanie tekstów,
 93. Współczesne media na świecie,
 94. Współczesne media w Polsce,
 95. Współczesne media,
 96. Wykład monograficzny,
 97. Wystąpienia publiczne,
 98. Zachowania konsumentów w Internecie,
 99. Zarządzanie informacją,
 100. Zarządzanie sytuacją kryzysową,
 101. Zintegrowane komunikowanie marketingowe,
 102. Źródła informacji dla dziennikarza,
 103. Źródła informacji i research internetowy.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Projekty naukowo-badawcze realizowane przez KMDiKS

 •  “Badanie #BezSieci” – celem badania jest zweryfikowanie tego w jaki sposób osoby w różnym wieku, o różnych zwyczajach medialnych, statusie zawodowym i społecznym oraz o zróżnicowanym wykształceniu radzą sobie w sytuacji odłączenia od Internetu. Pierwszy etap eksperymentu weryfikował stopień zaangażowania w użytkowanie mediów i ich konsumpcji przez uczestników badania. Celem drugiego etapu było zweryfikowanie w jakim stopniu osoby biorące udział w eksperymencie potrafią zrezygnować z korzystania z Internetu i jak ten czas zagospodarują. Trzeci etap badania zakładał przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z uczestnikami eksperymentu. Zespół realizujący: dr Barbara Przywara, dr Iwona Leonowicz-Bukała, dr Anna Martens, mgr Oksana Banias, mgr Róża Klimczak, mgr Kamil Olechowski. Okres realizacji: marzec-kwiecień 2017.
 • “Polscy dziennikarze na Twitterze a wydarzenia na Ukrainie” – celem badania jest stworzenie sieci relacji polskich dziennikarzy posiadających konta na Twitterze, analogicznie do powstających tego typu badań naukowych w środowiskach europejskich. Celem podstawowym jest analiza dyskursu na temat konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, począwszy od listopada 2013, gdy prezydent Janukovich nie podpisał umowy stowarzyszeniowej z UE, przez wydarzenia na Majdanie, po szczyt G20 w grudniu 2014 roku, gdy zachodni politycy tak dobitnie okazali swoją niechęć prezydentowi Putinowi. Zespół realizujący: dr Iwona Leonowicz – Bukała, dr Anna Martens, mgr Inessa Tkachenko, mgr Jakub Ochnio, lic. Kamil Olechowski. Okres realizacji: grudzień 2014 – grudzień 2015.
 • “Analityczna ocena dyskursu wobec mniejszości w Internecie w kontekście przekazów dyskryminujących” – głównym celem badań jest określenie w jakim stopniu i w jaki sposób dyskryminacja wobec grup mniejszościowych odzwierciedla się w przekazach internetowych i jaki jest dystans poziomu dyskryminacji wyrażonego tą drogą w stosunku do dyskryminacji obserwowanej w pozainternetowym dyskursie publicznym. Zespół realizujący: dr Marcin Szewczyk, dr Anna Martens, dr Iwona Leonowicz – Bukała, dr Monika Struck – Peregończyk, mgr Jakub Ochnio, mgr Inessa Tkachenko. Termin realizacji: lata 2015-2016
 • “Modele polityki imigracyjnej na świecie – analiza polskiej polityki imigracyjnej oraz próba stworzenia pożądanego modelu dla Polski” – badania w ramach działalności statutowej, zakładające analizę polityki imigracyjnej wybranych państw, szczególnie Unii Europejskiej oraz analizę danych statystycznych w celu stworzenie prognozy dla Polski. Zmiana postrzegania Polski – z kraju emigrantów na kraj imigrantów. Stworzenie nowej polityki imigracyjnej. Zespół realizujący: dr Anna Siewierska-Chmaj, mgr Zofia Sawicka, mgr Michał Futyra. Termin realizacji 2012 – 2014.
 • “Problem tożsamości żydowskiej a polityka migracyjna Izraela” – badania w ramach działalności statutowej, mające na celu omówienie wpływu problemu definiowania tożsamości żydowskiej we współczesnym Izraelu na politykę migracyjną państwa. Realizacja: mgr Anna Dudzińska. Termin realizacji 2012 – 2013.
 • “Współczesne media polskojęzyczne w Wielkiej Brytanii. Rola, funkcje i znaczenie w oparciu o badania odbiorców” – grant promotorski, 21 kwietnia 2011 r. – 20 listopada 2013 r., kierownik projektu: prof. Janusz W. Adamowski (UW), realizacja: dr Iwona Leonowicz-Bukała. Grant sfinansowany w ramach 40. konkursu wniosków o finansowanie projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki.
 • “Tolerancja na rzecz dialogu” – Stworzenie podręcznika dla młodych edukatorów z zakresu tolerancji religijnej etnicznej, społecznej, okres realizacji, finansowane przez Fundację im. A. Lindh w Krakowie, okres realizacji: październik 2010 – lipiec 2011, zespół realizujący: Marta Abramowicz, Weronika Czyżewska, Zofia Sawicka, Michał Futyra
 •  “Przyszłość dla Sztuki – Sztuka dla Przyszłości” – realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Celem projektu było zbadanie stopnia wykorzystania oraz zapotrzebowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw woj. podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego na nowoczesne rozwiązania z zakresu sztuki cyfrowej. Projekt był realizowany we współpracy z Katedrą Grafiki, Reklamy i Nowych Mediów oraz Midgard Media Lab (Norwegian University of science and Technology, Trondheim). Projekt realizowali: R. Polak (KDiKS), S. Gawroński (KRGKiNM), I. Leonowicz-Bukała (KDiKS). Termin realizacji: 1.10.2009 – 30.09 2011.
 • “Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Nowe potrzeby – nowe standardy”, realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Celem projektu było zbadanie opinii i propozycji zmian w systemie kształcenia dziennikarzy i specjalistów ds. komunikacji społecznej w Polsce oraz porównanie ich z doświadczeniami norweskimi. Ostatecznym efektem był raport z badań oraz międzynarodowa konferencja dotycząca kształcenia dziennikarzy (październik 2010). Projekt realizowali: S. Gawroński (KRGKiNM), I. Leonowicz-Bukała (KDiKS), R. Polak (KDiKS), O. Kurek (SZdsBNSW). Termin realizacji: 2.03.2009 – 31.10 2010.

Archiwum badań zrealizowanych przed reorganizacją

 • „Rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie”. Zespół realizujący A. Rozmus, A. Ordon, A. Dzidzik, J. Nowakowska. Termin od 01.09.2005 – 30.06.2006. Opis badań: analiza zmian w szkolnictwie wyższym, diagnoza obecnej sytuacji szkolnictwa w Polsce, monitoring sytuacji ekonomiczno-prawnej szkolnictwa w Polsce, analiza trendów w nauczaniu na poziomie wyższym w Polsce i na świecie. Temat badawczy realizowany poprzez szczegółowe analizy i raporty z badań, uwieńczone publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi.
 • „System powszechnej odpłatności za studia w dyskusji medialnej”. Realizacja: J. Nowakowska. Termin od 01.09.2005 – 30.06.2006. Przygotowanie raportu dotyczącego monitoringu informacji medialnych, które zostały dostarczone przez firmę Press – Service na zlecenie naszej Uczelni. Monitoring jest ukierunkowany na problem obowiązkowej odpłatności za studia.
 • „Badanie wizerunku wyższych szkół niepaństwowych”. Zespół realizujący: A. Rozmus, A. Ordon. Termin od 01.09.2005 – 31.12.2005. Cel: Badanie wizerunku wyższych szkół niepaństwowych. Zakres: uczelnie niepaństwowe, ogólnopolskie badania w ramach grantu wewnętrznego. Metodyka: opracowanie ankiety dotyczącej preferencji przez maturzystów z 2005 r. wyboru szkół wyższych, opracowanie i rozesłanie ankiety do reprezentacyjnej próby szkół średnich w każdym województwie, opracowanie statystyk i wniosków wynikających z wyników ankiety; raport.
 • „Badanie tożsamości wyższych szkół niepaństwowych”. Zespół realizujący: A. Rozmus, A. OrdonTermin realizacji od 01.09.2005 – 31.12.2005. Cel: Badanie tożsamości wyższych szkół niepaństwowych. Zakres: uczelnie niepaństwowe, ogólnopolskie badania w ramach grantu wewnętrznego. Metodyka: opracowanie ankiety elektronicznej dotyczącej tożsamości wyższych szkół niepaństwowych;- dystrybucja ankiety wśród pracowników naukowo-dydaktycznych szkół niepaństwowych,- koordynowanie ankiety (rozmowy telefoniczne z koordynatorami ankiet w każdej z uczelni).
 • „Scenariusz zmian w finansowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce”. Realizacja: A. Rozmus. Termin realizacji od 01.09.2005 – 30.06.2006. Opracowanie możliwych strategii finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce.
 • “Wizerunek urzędów miasta Rzeszowa”. Drugie badanie z cyklu, realizowane w styczniu i lutym 2006 roku. Próba badawcza: 500 klientów urzędów w Rzeszowie. Metoda badań – wywiad kwestionariuszowy, badania ilościowe.
 •  “Public Relations w przedsiębiorstwach. Metody efektywności działań PR”. Badania zarówno ilościowe jak i jakościowe, prowadzone przez Zakład PR systematycznie, cykl realizowany od grudnia 2005.
 • „Wizerunek rzeszowskich urzędów 2006″.
 • Realizacja grantu promotorskiego przyznanego przez MNiI – Społeczna przestrzeń Internetu, 1 H02E 047 28.

Konferencje, seminaria i inne spotkania organizowane przez Katedrę Rok akademicki 2015/2016

 • Cykl spotkań “Laboratorium wizerunku Roberta Janowskiego”, 9 marca, 30-31 maja 2016 r., spotkania warsztatowe z młodzieżą oraz studentami poświęcone tematyce autopromocji i wizerunku medialnego.
 • Debata “O władzy i panowaniu mediów”, 13 kwietnia 2016 r., o nowych mediach rozmawiali specjaliści: prof. Tomasz Goban-Klas, ks. prof. Józef Kloch oraz prof. Jerzy Olędzki. Debatę poprowadził Adam Głaczyński, redaktor Polskiego Radia Rzeszów.
 • Konferencja “New Media Meeting”, 14 czerwca 2016 r. – spotkanie poświęcone komunikacji wizualnej i nowym mediom.
 • InternetBeta2016, 14-16 września 2016 r., ósma interdyscyplinarna konferencja poświęcona tematyce Internetu.

Rok akademicki 2014/2015

 • InternetBeta2015, 9-11 września 2015 r., siódma interdyscyplinarna konferencja poświęcona tematyce Internetu.

Rok akademicki 2013/2014

 • InternetBeta2014, 10-12 września 2014 r., szósta interdyscyplinarna konferencja poświęcona tematyce Internetu.

Rok akademicki 2012/2013

 • InternetBeta2013, 11-13 września 2012, piąta interdyscyplinarna konferencja na temat najnowszych trendów w Internecie, przygotowana przez pracowników Katedry Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów, we współpracy z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Rok akademicki 2011/2012

 • Spotkanie z Tomaszem Sekielskim – spotkanie autorskie w dniu 21 listopada 2012 w Klubie Akademickim WSIiZ, organizowane przez radioeter.fm
 • InternetBeta2012, 26-28 września 2012, czwarta interdyscyplinarna konferencja na temat najnowszych trendów w Internecie, przygotowana przez pracowników Katedry Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów, we współpracy z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Rok akademicki 2010/2011

 • Seminarium „Oblicza komunikowania wizualnego” – 3 marca 2011, współorganizowane z Katedrą Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów w  ramach projektu „Przyszłość dla Sztuki – Sztuka dla Przyszłości”, zrealizowanym we współpracy z Norwegian University of Science and Technology, przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.
 • InternetBeta2011, 14-16 września 2011, trzecia interdyscyplinarna konferencja na temat najnowszych trendów w Internecie, przygotowana przez pracowników Katedry Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów, we współpracy z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Rok akademicki 2009/2010:

 • 28-29 września 2010 r. – Międzynarodowa Konferencja naukowa “Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Nowe potrzeby – nowe standardy.” Podsumowanie i upowszechnienie wyników pracy pracowników naukowych KDIKS nad projektem pod tym samym tytułem.  Szczegóły na www.badaniadziennikarstwa.wsiz.rzeszow.pl
 • 10-11 czerwca 2010r. – Międzynarodowa Konferencja naukowa “Przyszłość dziennikarstwa – potrzeba specjalizacji.” Celem konferencji była dyskusja na temat przyszłości dziennikarstwa w Polsce w kontekście perspektyw kształcenia dziennikarzy.
 • 20 kwietnia 2010r.  –  Seminarium pt. “Dziennikarz na rynku pracy. Prespektywy studentów dziennikarstwa.” Seminarium było częścią projektu “Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Nowe potrzeby – nowe standardy”, realizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przy wsparciu ze środków Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • InternetBeta2010, termin 15-17 września 2010, druga interdyscyplinarna konferencja na temat najnowszych trendów w Internecie, przygotowana przez pracowników Katedry Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów, we współpracy z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Archiwum

 • InternetBeta2009 – czyli najnowsze trendy w sieci i kierunki rozwoju. Pierwsza ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna – 24 – 26 września 2009 – konferencja przygotowywana przez Katedrę Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów we współpracy z pracownikami KDiKS.
 • Debata “jedynek” ubiegających się o mandat w Parlamencie Europejskim, zatytułowana „Fundusze strukturalne UE a rozwój uczelni wyższych w Polsce”. 3 czerwca 2009.
 • Wykład otwarty Szymona Hołowni pt. “Czy mówienie o Bogu przeszkadza w karierze w showbiznesie?”, 7 kwietnia 2009.
 • Konferencja Kierunek 2,0. Najnowsze trendy w sieci – 2007
 • konferencja: Teoria, praktyka, etyka. O kształceniu dziennikarzy w Polsce i na świecie – 2005
 • konferencja: Media i Polityka – kwiecień 2006.
 • konferencja: Media lokalne a demokracja lokalna – październik 2004.
 • I Kongres PR 2002.
 • II Kongres PR 2003.
 • III Kongres PR 2004.
 • IV Kongres PR 2005.
 • V Kongres PR 2006

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja:

Budynek Główny, 
I piętro pok. RA135 
ul. Sucharskiego 2, 
35-225 Rzeszów

Telefon: 
17 866 12 97 
17 866 14 63

Konsultacje: 
W okresie od 12 do 25 marca zostają odwołane wszelkie konsultacje.

Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020