Konwent WSIiZ

Zwiększanie innowacyjności gospodarki nie jest możliwe bez ścisłej współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi a podmiotami gospodarczymi. Współpraca taka daje obopólne korzyści: przedsiębiorca zyskuje nowe rozwiązania technologiczne, odpowiednio wykwalifikowaną kadrę i dostęp do najnowszych badań, uczelnia zaś, oprócz rozwoju naukowego swoich studentów i pracowników, zyskuje doświadczenie ze strony przedstawicieli świata biznesu – zarówno w obszarze dydaktyki, jakości kształcenia, jak i kierunków prac naukowo-badawczych.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w zakresie współpracy z biznesem realizuje wiele inicjatyw. W celu wzmocnienia tej współpracy, 17 grudnia 2012 roku powołany został Konwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Konwent jest organem opiniodawczo-doradczym Rektora. Celem głównym powołania Konwentu było stworzenie platformy współpracy pomiędzy światem nauki i edukacji, a światem praktyki gospodarczej.

Dzięki funkcjonowaniu tego organu kolegialnego Uczelni, możliwe jest efektywne budowanie relacji biznesowo-akademickich, lepsze wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów i możliwości oraz dostosowanie oferty edukacyjnej i badawczej do potrzeb firm i instytucji. Ponadto, efektywna współpraca uczelni z partnerami gospodarczymi zaowocuje pojawieniem się na rynku pracy absolwentów, którzy swoją wiedzę teoretyczną uzupełnią o praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne.

ROLA I ZADANIA KONWENTU

 Statutowym celem i zadaniem Konwentu jest doradztwo w zakresie strategicznych kierunków działalności i rozwoju Uczelni, wskazywanie kierunków współpracy z organizacjami gospodarczymi i samorządowymi oraz wyrażanie opinii na temat jakości kształcenia oraz modyfikacji oferty dydaktycznej uczelni, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Do kompetencji Konwentu należy:

a) promowanie działań uczelni w kraju i za granicą,

b) podejmowanie inicjatyw służących nawiązywaniu i pogłębianiu współpracy Uczelni z podmiotami gospodarczymi oraz organami władzy państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie kształcenia studentów, prowadzenia studiów podyplomowych oraz badań naukowych,

c) zgłaszanie, na wniosek dziekana, kandydatów na ekspertów zespołów doradczych, działających w ramach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, których celem działania jest coroczna ocena zawartości przygotowanego programu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu dostosowania efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy,

d) podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi studenckich praktyk dyplomowych zawodowych oraz ułatwiających start zawodowy absolwentów Uczelni,

e) wyrażanie opinii w sprawach ważnych dla rozwoju i poprawy procesu dydaktycznego Uczelni,

f) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych i rzeczowych mających na celu rozwój Uczelni,

g) inicjowanie tematycznych seminariów, konferencji, umożliwiających wymianę doświadczeń wśród kadry menadżerskiej przedsiębiorstw,

 h) formułowanie założeń oraz pomoc w tworzeniu programów studiów ze szczególnym uwzględnieniem kierunkowych i przedmiotowych efektów kształcenia.

Konwent WSIiZ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020